Tilskudd til kunst- og kulturarrangementer

Haugesund kommune lyser ut midler til kunst- og kulturarrangementer arrangert i Haugesund.  Send prosjektbeskrivelse og budsjett til innen 15. januar.

Midlene deles ut etter følgende kriterier:

 • Det må søkes i forkant av arrangementet. I enkelte tilfeller kan arrangementstilskuddet gis som et direkte tilskudd i forkant av arrangementet.
 • Søknadsfristene er 15. januar og 15. august hvert år.
 • Det gis primært tilskudd til lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
 • Det gis tilskudd til kulturarrangementer og sceneproduksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur.
 • Det kan også gis tilskudd til aktører uten tilhold Haugesund, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i byen eller på annen måte kommer byen til gode.
 • Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig faste driftstilskudd, kan ikke søke om ekstra tilskudd fra denne tilskuddsordningen. Dette gjelder også arrangementer og organisasjoner nært knyttet til de omtalte mottakerne av driftstilskudd.
 • Det gis ikke støtte til kulturarrangementer og kulturtiltak i næringsøyemed.
 • Det gis ikke støtte til filmproduksjoner, søkere henvises til Filmkraft Rogaland AS.
 • Det gis ikke støtte til plateinnspillinger eller bokprosjekt.
 • Det gis ikke tilskudd fra KUF KF til idrett samt søknader fra livssynsorganisasjoner i forbindelse med forkynnende virksomhet.
 • Søknaden formuleres med egne ord og må inneholde beskrivelse av tiltaket, angitt målgruppe, program og budsjett med oversikt over forventede inntekter og utgifter.
 • Fristen for innsending av rapport/regnskap er normalt to måneder etter gjennomføringen av arrangementet / tiltaket. Dersom rapport/regnskap ikke er mottatt innen angitt frist bortfaller tilsagnet automatisk.

For spørsmål, ta kontakt med

Tilskuddplakat

Utskrift