Endret kjøremønster i Litlasundgata

I forbindelse med oppstart av prosjektet Sykehuset Haugesund, vil det bli endringer i kjøremønsteret i Litlasundgata. 

Grønn strek viser rute for trygg ferdsel til myke trafikanter. Blå strek illustrer byggeplassgjerdet. Rød strek innsnevring/sperring av kjørefelt. 
(Mer informasjon finnes på ByggHaugesund2020 på Helse Fonna)

Endret kjøremønster i Litlasundgata

Utskrift