Udland bofellesskap vant arbeidsmiljøprisen for 2018

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har kåret Udland bofellesskap som vinner av arbeidsmiljøprisen 2018. Prisen er på 10 000 kroner, og er en påskjønnelse og anerkjennelse av god innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Prisen skal brukes til arbeidsmiljø-/velferdstiltak som kommer hele avdelingen/enheten til gode. Det er tredje gang Arbeidsmiljøprisen deles ut i Haugesund kommune.

Arbeidsmiljøprisen ble delt ut torsdag 6. februar på Udland bofellesskap av leder av arbeidsmiljøutvalget Ann Kristin Munthe Gjesdal. Avdelingsleder Jenny Andreassen tok i mot prisen sammen med deler av personalet.  Både kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og virksomhetsleder Kai Warholm takket ga personalet ros for den enestående jobben de gjør.

Begrunnelsen
I 2016 ble avdelingen overført fra Tiltaks- og boligenheten til Enhet for psykisk helse og rus. Avdelingsleder beskriver det som at de «opplevde å falle på plass ift. faget og ift. samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Vedtakskontoret». Fra 2016-2018 økte antall årsverk fra 19 til 47. Mange nye ansatte kom inn i avdelingen med mye kompetanse, som har bidratt positivt til arbeidsmiljøet. Avdelingsleder beskriver at arbeidsmiljøet har endret seg mye i løpet av 2018 kontra arbeidsmiljøet fra 2014-2017.

Leder trekker frem at 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse har vært et reelt verktøy for å finne frem til de områdene skoen trykker. Sammen har leder og ansatte jobbet godt og systematisk med resultatet etter 10-FAKTOR-undersøkelsen, og satt inn tiltak som omhandler samspillsregler og kommunikasjon, organisatoriske tiltak og kompetanseutvikling. Det er lett å tenke at arbeidsmiljø dreier seg om sosiale tiltak. For å skape gode og helsefremmende arbeidsplasser dreier det seg om langt mer enn sosiale tilstelninger. Arbeidsmiljø handler om medvirkning, mestring, rolleklarhet, tilbakemeldingskultur og støtte, utvikling av kompetanse og anerkjennelse av den enkelte medarbeider og deres bidrag.

Tiltakene Udland bofellesskap viser til er nettopp tiltak som er forebyggende og helsefremmende, og som avdelingen jobber systematisk med.

Mestringsklima/arbeidsmiljø
Laget samspillsregler for hvordan møte kollegaer, hvordan kommunisere, gjøre hverandre gode, rose og ikke bare rise (mestringsklima). Samspillsreglene tas opp på personalmøter og HMS-møter.

Rolleklarhet

 • Utarbeidet rutineperm med beskrivelse av rollene, ansvarsvakt, miljøkontakt, primær-/sekundærkontakt.
 • Beskjed-journal i Gerica for å sikre at beskjeder blir fanget opp.
 • To fagansvarlige med noe ulike roller
 • Fokus på fag og beboer
 • Fokus på administrasjon og beboer
 • Opprettet prosjektgruppe – forbedringsarbeid med fokus på bedre flyt og orden på
  avdelingen.
 • HMS-gruppemøter med gjennomgang av sykefravær, avvik, diskuterer løsninger på ulike utfordringer knyttet til beboer/vold og trusler. Gjennomført Ros-analyser.

Relevant kompetanseutvikling

 • Plan for veiledning gjeldende for 6 mnd. som henges opp på avdelingen.
 • Avsatt tid i turnus til intern og ekstern veiledning. Fokus på den intern kompetansen de ansatte har og at kompetanseheving er mer enn å reise på kurs.
 • MESA-kurs (mestring av aggresjon) for ansatte er gjennomført med instruktører fra Haugesund kommune. Faste MESA-øvelser gjennomføres hver uke, både refleksjon og praktiske øvelser.

Inkluderende

Avdelingen fikk en dobling i antall ansatte og en økning i antall brukere i 2016. Med en økning i antall ansatte er det viktig at alle blir involvert og inkludert i samspillsregler, rutiner, opplæring og kompetanseheving for å bygge en felles forståelse for jobben og de arbeidet som skal gjøres. Involvering bidrar til å trygge og utvikle de ansattes kompetanse i en krevende arbeidshverdag. De har grepet tak i faktorer som har effekt på arbeidsmiljø og som igjen bidrar til å gi gode tjenester.

I tillegg har avdelingen gjennomført en rekke sosiale tiltak. 

De har også opprettet en sosial komite som arrangerer tilstelninger utenom arbeidstid

Valhall lekeland for voksne

Julebord

Lønningspils, brus, vann (ikke drikkepress)

Felleslunsj (take away)

Quizkvelder

Aktivitetsgruppe for beboere,  positivt for både beboere og ansatte

Sykefraværet i avdelingen er fortsatt over målkravet på 8,5 prosent, men er i fin utvikling. I 2016 var sykefraværet 15,2 prosent, i 2017 13,2 prosent og fra januar-oktober 2018 var
fraværet på 9,5 prosent. 

Overføringsverdi
Arbeidet med 10-FAKTOR og det systematiske arbeidet med å tydeliggjøre roller, samspill og kommunikasjon er gode tiltak som ligger i bunn for et godt arbeidsmiljø. Tydelige roller reduserer stress, frustrasjon og konfliktnivå blant medarbeiderne. Arbeidet med kompetanseheving er også satt i system, der læring og utvikling er mer enn kurs. Plan for veiledning som strekker seg over seks måneder er lagt inn i turnusen til de ansatte.

Veiledningen er både ekstern og intern. Veiledning som foregår mellom ansatte bidrar til å anerkjenne den kompetansen som de ansatte har og gir signal om at de er en viktig ressurs. Samtidig bygger intern veiledning opp om en god delingskultur og gjøre hverandre gode. Avdelingen sitt fokus på kompetanseutvikling gir profesjonelle medarbeidere som mestrer utfordringer i en krevende arbeidsdag.

Arbeidsmiljøprisen 2018 til Udland bofellesskap. Foto: Idar H. Pedersen

Video: Wenche Johnsen

Utskrift