Heltidskultur i helse og omsorg - arbeidsseminar

Onsdag 20. februar ble det invitert til arbeidsseminar i helttidskultur for helse og omsorg på Hemmingstad Kultursenter.

Målgruppen var ledergruppen i helse og omsorg, enhetsledere, mellomledere, fagansvarlige, fag- og kvalitetsrådgivere, tillitsvalgte og verneombud.  Kommunedirektørens ledergruppe og politikere var også velkomne på dette arbeidsseminaret som var det andre i rekken. 

Bakgrunnen for arbeidsseminaret er at i løpet av kort tid får kommunen en stor økning i antall personer over 80 år.  En samtidig reduksjon i aldersbæreevnen, forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre del av befolkningen, innebærer at det vil bli færre til å behandle syke og gamle.

Haugesund kommune har i strategisk arbeidsgiverpolitikk for perioden 2011-2020 satt som strategisk mål at arbeidskraftreserven som ligger i uønsket deltid frigjøres innen 2017.

Haugesund kommune har i temaplan helse, omsorg og sosiale tjenester 2017-2020 satt som mål å utvikle en heltidskultur i organisasjonen.

I mandatet for arbeidet for heltidskultur i Haugesund kommune er det et mål at minimum 50 % av de ansatte innen tjenesteområdet helse og omsorg skal arbeide i 100 % stilling innen 2022.

I bystyrets budsjettbehandling i desember 2018 ble følgende verbalforslag vedtatt: Bystyret ber om at kommunedirektøren trapper opp innsatsen mot ufrivillig deltidsarbeid med et særlig fokus på fagarbeidere i små stillinger. Målsetning er minimum 40 % helsefagarbeidere i 100 % stillinger innen 2022.

Med disse målene nedskrevet er det nå tid for å handle sa kommunaldirektør Sissel Hynne når hun ønsket velkommen.

En ganske fersk hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet Ann Kristin Gjesdal fortalte om sin opplevelse av å jobbe deltid innen helse og omsorg, og at Fagforbundet skal arbeide for å få flere i heltidsstillinger i denne sektoren.

Kathrine Straum, virksomhetsleder for Tiltaks- og boligenheten, snakket om erfaringer fra arbeid med heltidskultur og muligheter i et brukerperspektiv. Deretter presenterte ansatte ved Stemhaugmarka og Haraldsvang omsorgssenter erfaringer fra ulike arbeidstidsordninger.

På programmet videre sto

  • lov og regelverk i turnus ved avdelingsleder Ofrid Kallevik
  • orientering fra Sveio kommune om årsturnus v/kommunalsjef helse og omsorg Ingunn Toft
  • gruppearbeid
  • oppsummering, Kathrine Straum
  • avslutning, personalsjef Morten Meland

 

Foto: Wenche Johnsen

Utskrift