Foreløpig regnskap

Foreløpig regnskap viser at kommunen hadde et nettodriftsresultat på 71 millioner kroner i 2018. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble 2,5 prosent. Budsjettert driftsresultat var 31 millioner kroner. I tillegg hadde kommunen et regnskapsmessig mindreforbruk på 46 millioner kroner som skyldes god kostnadskontroll, høyere skatteinngang, og noe lavere finansutgifter.

Foreløpig regnskap viser at tjenesteområdene hadde 20,6 millioner kroner i mindreforbruk. I årsmeldingen som legges fram i mai/juni vil resultatene for tjenesteområdene bli nærmere omtalt.

Summen av resultatet viser at den omstillingen som er gjennomført de siste årene og pågår har gitt resultater. Medarbeidere, ledere og tillitsvalgte i kommunen gjør en solid innsats og bidrar til at kommunen levere gode tjenester og et solid resultat i 2018. Kommunedirektøren mener også at godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse har gjort dette mulig.

Oppsummert driftsmessig resultat

  • at driften gikk bedre enn forutsatt
  • skatteinntektene og rammetilskuddet ble 21 millioner mer enn budsjettert
  • mer i statstilskudd enn budsjettert, spesielt integreringstilskudd
  • noe lavere nettofinansutgifter

Investeringer
Brutto investeringer i 2018 var 288 millioner kroner, det er en økning på 21 millioner kroner fra året før. Investeringene er finansiert ved bruk av lån, overføring fra drift, tilskudd, fond og salg av eiendom. Egenfinansieringen utgjorde 21 prosent.

Behandling av regnskapet
En nærmere analyse av regnskapet vil bli gjort ved utarbeidelse av kommunens regnskap og årsmelding for 2018. Kommuneregnskapet og årsmelding blir oversendt revisor, og vil deretter bli behandlet i kommunens kontrollutvalg. Formannskapet og bystyret behandler regnskap og årsmelding i mai/juni.


Utskrift