Forebyggende hjemmebesøk - hva er viktig for deg?

Haugesund kommune starter nå i juni opp med gjennomføringen av helsefremmende hjemmebesøk.

Haugesund kommune ønsker å være en god kommune å bli eldre i, og dette tiltaket håper vi kan være med å bidra til dette.

Utgangspunktet for samtalen er «Hva er viktig for deg?» og «Hvordan opplever du din egen hverdag?». Det er opp til hver enkelt hva de ønsker å ta opp.

Helsedirektoratet har en veileder, med forslag til tema som kan tas opp:

  • fysisk aktivitet og sosial aktivitet
  • hverdagsmestring
  • bolig
  • fallforebygging
  • hjelpemidler og velferdsteknologi
  • psykisk helse

 Tilbud om helsefremmende hjemmebesøk er et politisk vedtak i Haugesund. Haugesund kommune ønsker å legge til rette for at eldre kan få bo i sitt eget hjem lengst mulig, og tilbyr derfor helsefremmende hjemmebesøk til alle innbyggere som fyller 77 år i inneværende år.

Tilbudet er til de som ikke allerede mottar kommunale tjenester i hjemmet. Tilbudet er frivillig og gratis, og den som kommer på besøk har taushetsplikt.

Formålet med besøket er å skape trygghet og trivsel som gir livskvalitet, slik at en kan beholde god helse lengst mulig.

Hjemmebesøket blir gjennomført av ergoterapeut, og er en samtale rundt noen sentrale punkter i det å leve og bo.

En vil få informasjon om kommunens tjenester og aktivitetstilbud.

Hellen Våge, fagansvarlig ergoterapeut i fysio- og ergoterapitjenesten

Hellen Våge, fagansvarlig ergoterapeut i fysio- og ergoterapitjenesten

Utskrift