Positivt regnskap for 2019

Foreløpig regnskap viser at kommunen hadde et netto driftsresultat på 143,5 millioner kroner i 2019.

Kommunaldirektør Jo Inge Hagland og økonomisjef Mari Rønnevik presenterte i dag foreløpig regnskapstall for 2019. 

Kommunaldirektør Jo Inge Hagland og økonomisjef Mari Rønnevik. Foto: Cathrine Grindheim

Regnskapsresultatet

Foreløpig regnskap viser at kommunen hadde et netto driftsresultat på 143,5 millioner kroner i 2019. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble 4,8 prosent. Budsjettert netto driftsresultat var 30,7 millioner kroner. I resultat inngår et regnskapsmessig mindreforbruk på 113,7 millioner kroner.

Foreløpig regnskap viser at tjenesteområdene hadde 17,8 millioner kroner i mindreforbruk.

Størst var mindreforbruket i Helse og omsorg 24,9 millioner kroner og kan forklares med høyere tilskudd og god kostnadskontroll.

Samlet hadde Oppvekst et mindreforbruk 3,6 millioner kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med lavere utgifter innen barnehagesektoren.

Samlet hadde Teknisk tjenesteområde et merforbruk 7,4 millioner kroner. Merforbruket kan i hovedsak forklares med omstillingsprosess i forbindelse med omlegging av 110-sentral, økte energikostnader, økte husleier og avgifter.

Tjenesteområdet Administrasjon og service (inkludert rådmannen) hadde et samlet merforbruk på 2,6 millioner kroner. I hovedsak skyldes merforbruket økte lisenskostnader

Tjenesteområdet Kultur, idrett og frivillighet hadde lite merforbruk, 0,7 millioner kroner.

Resultatet viser at medarbeidere, ledere og tillitsvalgte i kommunen gjør en god innsats og leverer gode tjenester og et solid resultat for 2019. Kommunedirektøren mener også at godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse har gjort dette mulig.

Oppsummert driftsmessig resultat

  • Summen av skatteinntektene og rammetilskuddet ble 59 millioner høyere enn budsjettert
  • Ekstraordinært utbytte fra Haugaland Kraft 30 millioner kroner
  • Inntektsført 18 millioner kroner - ressurskrevende brukere i 2018
  • Dom i Terrasaken 10 millioner kroner
  • Integreringstilskudd 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert

Investeringer
Brutto investeringer i 2019 var 229 millioner kroner, 55 millioner kroner lavere enn året før. Investeringene er finansiert ved bruk av lån, tilskudd, fond og overføring fra drift. Egenfinansieringen av investeringene utgjorde 35 %.

Behandling av regnskapet
En nærmere analyse av regnskapet vil bli gjort ved utarbeidelse av kommunens regnskap og årsmelding for 2019.
Kommuneregnskapet og årsmelding blir oversendt revisor, og vil deretter bli behandlet i kommunens kontrollutvalg.
Formannskapet og bystyret behandler regnskap og årsmelding i mai/juni.

Kommunaldirektør Jo Inge Hagland og økonomisjef Mari Rønnevik. Foto: Cathrine Grindheim

Utskrift