Til foreldre med barn i skole og barnehage

Dette blir en annerledes påske. Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner mens andre tar fri, skal være trygge på at barna deres tas vare på. For barn med behov for ekstra støtte skal foresatte vite at de kan få støtte utenfor hjemmet.

Barnehage

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager holdes stengt til og med 13.april, men barnehagene oppfordret til å holde åpent i påsken der det er behov.
Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med ekstra behov for tilrettelegging får nødvendig tilbud om barnehageplass i hele påsken. Departementene utarbeidet en liste over personellgrupper som kan få tilbud om barnehage for sine barn. Listen er først og fremst ment som veiledning til kommunene som har barnehagetilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Beslutninger om hvilke barnehager og tilbud fattes lokalt.

Listen er sist oppdatert 30. mars 2020: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
Siden dette et tilbud som gis utenom ordinær barnehage stilles ikke de samme forventninger til pedagogisk innhold som ved ordinære barnehagetilbud. Barnehagetilbudet som gis skal være forsvarlig og barna føle seg trygge og blir ivaretatt.

Det vil si at alle krav til HMS som gjelder under normale omstendigheter ivaretas under dette tilbudet, og at minstekravene til bemanning i barnehage følges. Av dette følger at tilbudet som et minimum er i tråd med 

  • generelt lov- og regelverk på HMS-området
  • forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v.
  • gjeldende retningslinjer om smittevern fra lokale og nasjonale helsemyndigheter

Haugesund kommune har bestemt at de kommunale barnehagene kan tilby barnehageplass når det oppstår behov også for påsken.

Til foreldre med barn i skolen i Haugesund kommune

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Haugesund kommune velger å følge denne oppfordringen.  

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for:

  • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
  • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon.

Tilbudet retter seg særlig mot småbarn i småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.

Ta kontakt med skolen så raskt som mulig dersom du har behov for tilsyn av ditt barn i påsken, fra og med 6. april til og med 13. april.

Røvær barnehage

Utskrift