Fokus på kvalitet

Fra og med januar 2011 blir hjemmebaserte tjenester slått sammen til en enhet for Hjemmetjenester. Fokuset er å samle kompetansen og bedre ressursbruken i tjenestetilbudet. Hovednummer om du ønsker å nå dem på telefon er: 52 74 41 77.

Etter at formannskapet i juni 2010 vedtok å samle de hjemmebaserte tjenestene i en felles enhet, har kommunen ansatt Tone Berntsen Steinsvåg som ny enhetsleder. Hennes oppgave blir å samle de seks avdelingene fra fem ulike enheter for å jobbe for, og ikke minst samarbeide om felles mål og med grunnlag i en felles organisasjonskultur. 

Bakgrunn
Rådmannen kunne gjennom tid registrere at samarbeidet mellom enhetene med ansvar for tjenestetilbudet har vært mangelfull. I en del saker har det også oppstått faglig uenighet. En samlet organisering vil medvirke til at problemstillingene kan finne sin løsning på et tidligere tidspunkt til glede for tjenesteyter og tjenestemottaker. Det vil bli foretatt en utredning med tanke på en framtidig samlokalisering av hele Hjemmetjenesten, men dette vil først få prioritet når en god plan for oppstart er avklart.

Riktig fokus
Foreløpig vil de seks ulike basene vil bestå slik de er i dag. Det vil si bortimot 250 mennesker fordelt på ca. 150 årsverk. En av de største enhetene i kommunen. Bilparken er også ganske stor. 60 biler er stadig ute på tjenesteoppdrag. For mottakerne av hjemmetjenester vil ikke omleggingen bety revolusjonerende endringer, men det er en klar målsetting om at bedre ressursutnyttelse og "rett person på rett plass" i fht behov skal medføre en kvalitetsforbedring av hjemmetjenesten totalt sett.

Planlegging
Tone B. Steinsvåg er allerede i god gang med tilrettelegging og planlegging av den nye enheten hun skal lede fra og med januar 2011. Nå går tiden med til å bli kjent med de seks avdelingslederne og deres ansatte, samt legge en strategi for gjennomføring av de mål rådmannen og politikerne har lagt for tjenestetilbudet. Det betyr rett person på riktig plass, samle avdelingene til en "stor familie" med øke fleksibilitet over sone-grensene.

Hovednummer om du ønsker å nå dem på telefon er: 52 74 41 77.

Ledergruppen/stab er lokalisert på Havnaberg seniorsenter

Utskrift