Planprogram Fagerheim/Ekrene

Rv47 knytter Haugesund og Karmøy til stamvegen E39 mot nord. Dagens veg tilfredsstiller ikke kravene til riksvegstandard. En utbedring/ omlegging av Rv47 mellom Fagerheim og Ekrene vil bidra til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Som grunnlag for bygging av ny veg må det først utarbeides en reguleringsplan, men dette vegprosjektet har en størrelse som utløser krav om en konsekvensutredning, og forut for den må det utarbeides et planprogram. Konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Forslag til planprogram ble laget ved et samarbeid mellom kommunene Sveio, Haugesund og Statens vegvesen Region vest.

COWI AS har vært engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide planprogrammet. Forslag til planprogram ble sendt ut på høring 17.01.07. På grunnlag av uttalelser fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og grunneiere som er kommet inn, er forslaget bearbeidet til et endelig planprogram.

Planprogrammet finner du her >>>

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen v/ Einar Færås
E-post:
Tlf: 51 91 17 34

Utskrift