Elevvurdering - lover og forskrifter

Det er nå utarbeidet en hjelp til oversikt over lover og forskrifter i forhold til elevvurdering. En arbeidsgruppe i Haugesund kommune har laget et oversiktskart og en ordliste fra A-Å som kortfattet forklarer de ulike begrepene og kravene som settes til vurdering.

Det brukes forskjellige uttrykk i vurderingspraksisen. Det har vært et ønske fra skolene i Haugesund om felles begreper knyttet til vurderingsarbeidet. Denne ordlisten er laget for å ha en felles begrepsbruk og forståelse knyttet til de mest brukte begrepene. Vi ønsker at skolene skal bruke disse begrepene felles og konsekvent.

Egenvurdering er når eleven vurderer seg selv, reflekterer over hvorvidt et læringsmål er nådd, hva som må til for å nå målet og hvordan han/hun kan arbeide for å nå målet. Forskriften fastslår at eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Egenvurdering er en del av underveisvurderingen.

Elevvurdering er den virksomheten i skolen som går ut på at lærere og/eller elever vurderer den læringen som har skjedd til nå, og hva eleven bør gjøre for å nå oppsatte mål på best mulig vis.

Halvårsvurdering er en del av underveisvurderingen og skal beskrive kompetansen til eleven i forhold til kompetansemålene og i tillegg gi veiledning om hvordan eleven kan forbedre kompetansen i faget. Halvårsvurdering skal gis uten karakter i hele grunnskoleløpet. Fra 8. årstrinn skal vurdering også gis med tallkarakter.

Kameratvurdering er ikke trukket inn i forskriftsform. Kameratvurdering skal gi innsikt i faglig utvikling samt informasjon om hvor i læringsprosessen eleven befinner seg. Dette er en arbeidsform der elevene gir innspill på hverandres læringsutvikling. Vurderingen gir muligheter for økt kompetanse både hos den som vurderer og hos den som blir vurdert (parvis – gruppe).

  • Ordliste fra A-Å
  • Oversiktskart - Lover og forskrifter

Utskrift