Få energiråd - spar strøm og penger

På nettstedet til Enova finner du informasjon om hvordan du med enkle grep kan spare strøm hjemme. Du kan også kontakte Enovas svartjeneste for å få gratis energiråd.

Ønsker du å gå over til nye oppvarmingsløsninger som varmepumpe, pelletsovn eller solfanger, kan du søke om tilskudd fra Enova. Kontakt gjerne kommunen din for å undersøke om den gir støtte til enøktiltak.

Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Vi støtter også miljøvennlige energitiltak i husholdningene.

Vi har som mål at det skal bli lettere for både husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger.Enovas oppdrag er å forvalte midlene fra Energifondet.Midlene fra fondet skal benyttes slik at målene nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Tildeling av støttemidler skal skje i henhold til objektive og transparente kriterier.

Strategiske områder
Enova skal gjennom teknologiutvikling og innovasjon, markeds- og adferdsendring styrke omleggingen av energibruk og energiproduksjon i Norge. Våre hovedvirkemidler er finansiering og rådgivning.

Bygg for fremtiden
Enovas ambisjon er, gjennom å stimulere innovatørene i markedet, at passivbygg skal gå fra å være et nisjeprodukt i dag til å bli markedsstandard.Realisere det betydelige potensialet for fornybar kraft

Enova skal, gjennom å stimulere innovative virksomheter og utvikling av kostnadseffektive løsninger innen ny fornybar kraft, bidra til at det betydelige potensialet for marin fornybar kraftproduksjon blir utnyttet i fremtiden.
 

Enova er et statsforetak som eies av Olje og energidepartementet, har 55 medarbeidere og holder til i Trondheim.

Utskrift