Næringseiendom

Næringseiendommer i kommunen, eksempelvis butikklokaler, kontorer, lagre o.l. er verdivurdert av et eksternt takseringsfirma. Deretter er vurdering foretatt og takst vedtatt av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.

Av taksten som fremkommer på «Skatteseddel 2015 Næringseiendommer» sendt den enkelte skatteyter skal det for 2015 betales 4,8 promille i eiendomsskatt. Skatten faktureres med halve beløpet i mai og 25 % i august og 25 % i november.

Taksten på skatteobjektet skal ikke være høyere enn antatt markedsverdi.

Det kan fremsettes klage over eiendomsskattetakst og utskrevet skatt, jf. eiendomsskatteloven § 19. Eventuell klage må begrunnes og fremsettes kommunen skriftlig innen 13. mai 2015. Benytt klageskjema på denne siden.

Dersom ikke skatteyter får fullt medhold ved ny vurdering i sakkyndig takstnemnd går saken videre til kommunens klagenemnd for eiendomsskatt.

Klagenemnda for eiendomsskatt fastsetter endelig vedtak i saken. Ved behandling i klagenemnda vil saken bli underlagt ny vurdering. Dette innebærer også at endelig eiendomsskattetakst til sist kan bli høyere enn det den var ved det opprinnelige vedtaket.

Eventuell klage sendes til:

Haugesund kommune v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift