En milepæl for Vestlandet

Da Statens Vegvesen onsdag i denne uka presenterte den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) for E 39 på strekningen Aksdal – Bergen, passerte vi en viktig milepæl på vegen mot ferjefri forbindelse mellom Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger.

Statens Vegvesen har jobbet med flere ulike traseer langs en ytre, en midtre og en indre akse. De foreløpige økonomiske beregningene viser at den indre traseen, via Tysnes og Fusa, kommer best ut med hensyn til samfunnsmessig nytteverdi. Med Vegvesenets konservative regnemåter og trafikkprognoser er den faktisk den eneste som har positiv nytte/kostverdi.

En KVU viser hvilke muligheter som finnes. Neste skritt er den politiske jobben. Skal Hordfast bli en realitet, kreves det hardt og godt koordinert politisk arbeid fra hele landsdelen. Det er denne fasen som starter nå. Derfor bør kommunene i Nord-Rogaland, Sunnhordland og Midthordland snarest mulig bli enige om hvilken trase de vil gå inn for i det videre arbeidet.

Alle traseer har fordeler og ulemper, og de vil være mer eller mindre gunstige for enkeltkommuner. Likevel må vi ha følgende sannhet veldig klart for oss: Dersom vi spriker i synspunktene, risikerer vi å ikke komme med ved rulleringen av Nasjonal Transportplan i Stortinget våren 2013. Det betyr fire års utsettelse av detaljplanlegging og bygging, og det vil bli fire tapte år for Vestlandet.

Vi kan ikke regne med at stortingsrepresentanter fra andre deler av landet vil ha en brennende iver etter å bevilge penger til Rogfast, Hordfast eller nye tunneler på Haukeli. Derfor må vi stå sammen og presentere et klart og omforent budskap om vi skal lykkes i vårt arbeid for å få våre viktige prosjekter igjennom i landets nasjonalforsamling. Krangler vi innbyrdes, er det hundrevis av gode prosjekter i Nord-Norge, Trøndelag, på Østlandet og på Sørlandet som mer enn gjerne vil rykke frem i køen.

Rogfast uten Hordfast er bare et halvt prosjekt. Det er kun en fullstendig ferjefri veg mellom de tett befolkede byområdene på Vestlandet som kan sette vår landsdel i stand til å ta ut det vekstpotensialet som finnes. For Nord-Rogaland og Sunnhordland er det enda en dimensjon som er viktig. Vi blir "regionen i midten" av den landsdelen som bidrar aller mest til nasjonens velstand. Det er en drømmeposisjon å ha.

Budskapet til oss alle er altså svært tydelig: La oss gjøre oss fortest mulig ferdig med trasediskusjonen, slik at vi kan ta fatt på det politiske arbeidet for ferjefri forbindelse fra nord og sør til vår region.

{jcomments on}

Utskrift