Foreløpig regnskap 2011

Regnskapet for 2011 er foreløpig avsluttet og viser et netto driftsresultat på 17,6 millioner kroner, som er en forbedring på om lag 35 millioner sammenlignet med 2010.


Resultatet innbærer at kommunen kan nedbetale ca 7,5 millioner kroner av det akkumulerte underskuddet fra tidligere år. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er ca 1 %, noe som er en forbedring fra 2010 til 2011 på ca 2 prosentpoeng.

Fornøyd
Rådmannen er tilfreds med det oppnådd resultat. Resultatet er bedre på noen områder enn budsjettert. Det er fortsatt betydelige avvik i driften av flere enheter, det er omsorg-, barnevern- og sosialtjenestene som har størst avvik. De viktigste årsakene til et positivt driftsresultat er effekten av omstillingstiltak og innsparingstiltak og noe høyere rammetilskudd enn forventet og lavere renteutgifter.

Fortsatt utfordringer
Til tross for et positivt resultat i 2011, er kommunens økonomiske situasjon krevende. Det er derfor ingen grunn til å dempe kravene til omstilling og effektivisering av driften i 2012. Kommunen har de siste årene gjennomført og vedtatt betydelige investeringer, spesielt innenfor skole, omsorg og idrett. Det er foretatt rehabilitering av flere skolebygg. I 2010 og 2011 ble det vedtatt å bygge et nytt sykehjem i regi av HSR og rehabilitering av Haugesund Stadion og nytt friidrettsanlegg. Disse investeringene finansieres i hovedsak ved langsiktige leieavtaler og låneopptak, noe som binder utgifter i flere tiår og må frigjøres fra driften i årene framover. Videre har kommunen fortsatt et udekket underskudd på 42,5 millioner kroner som skal dekkes inn før kommunen kan tas ut av ROBEK-registeret.

Videre behandling
Regnskapet skal nå revideres av Deloitte. Det vil bli behandlet i formannskap og bystyret i mai og juni sammen med årsmeldingen for 2011.

Utskrift