50-øre mynten forsvinner?

thumb Kronestykker

Norges Bank foreslår i et høringsbrev at 50-øremynten settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel. 


Bakgrunnen for forslaget er at 50-øren ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Norges Bank har ansvar for å utstede sedler og mynter og skal påse at dette gjøres på en måte som fremmer et effektivt betalingssystem. Dette innebærer bl.a. en hensiktsmessig valørinndeling av seddel- og myntrekken. Norges Bank fastsetter valørinndelingen jf. sentralbanklovens (sbl) § 13 samt hvorvidt sedler og mynter skal tas ut av omløp / trekkes tilbake, jf. sbl § 15.

Norges Banks vurdering er at 50-øren ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Den brukes av butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger. Dette betyr at Norges Bank årlig må produsere et stort antall 50-øremynter til tross for at det er mer enn tilstrekkelig antall mynter i omløp. Årlig netto utgang av 50-øremynt fra Norges Bank har de siste årene vært mellom 15 og 22 millioner stk.

Statistikk viser at 50-øren i langt mindre grad enn de større valørene og noe mindre enn 1-kronen, sirkulerer via sentralbanken. Inn- og utgang via sentralbanken vil imidlertid ikke gi et fullstendig bilde av sirkulasjonsmønsteret, da det fra og med 2005 er foretatt endringer i depotstruktur og Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank. Endringene er gjort for å tydeliggjøre sentralbankens grossistrolle i kontantforsyningen og det er nå færre og større transaksjoner via Norges Bank, og flere og mindre via private kontantdepoter. Dette endrer imidlertid ikke hovedbildet av sirkulasjonsmønsteret for 50-øremynten. Et bortfall av 50-øren vil ventelig ikke å få særlig stor innvirkning på behovet for andre myntvalører med unntak av en viss vekst i 1-kroner.

Hele høringsbrevet kan du lese her>>>


Utskrift