Kommunereform for fremtidens velferd

Statsråd Jan Tore SannerRegjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

- Kommunereformen er en velferdsreform. Målet med kommunereformen er å sikre gode velferdstjenester til oss alle: Gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernet, rusmisbrukere, mennesker med psykiske helseutfordringer, og de som faller utenfor. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som i dag la frem kommuneopplegget for 2015 der arbeidet med kommunereformen er viet stor plass.

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati er målene for reformen.

- Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner, som kan få flere oppgaver og mer ansvar. De fleste tjenester løses best nærmest innbyggerne, i lokalsamfunnene, sier statsråd Sanner.

Tidsplan for kommunereformen:

  • Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid.
  • Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.
  • Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen.
  • Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.
  • Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak.
  • Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene.

Dokumenter:

Les mer på www.kommunereform.no

Les hele pressemeldingen fra Kommunal- og mordeniseringsminster Sanner på regjeringen sine nettsider >>>

Utskrift