Terra er erstatningsansvarlige overfor kommunene

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen fra Oslo tingrett i søksmålet mellom Haugesund kommunene og forsikringsselskapet til Terra - ACE. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra forsikringsselskapet ACE - European Group Limited i saken mot Haugesund kommune.

Dommen innebærer at ACE må betale over 76 millioner kroner til kommunene. For Haugesund kommune vil dette utgjøre ca. 10,5 millioner kroner. Borgarting Lagmannsretten legger i dommen til grunn at Terra var erstatningsansvarlig for sin uaktsomme rådgivning overfor Haugesund og de andre kommunene.

I spørsmålet om kommunenes krav var dekket under en eller to poliser, kom retten til samme resultat som tingretten. Kommunenes krav er kun dekket under polisen for 2007/2008. Lagmannsrettens dom er enstemmig. Dommen innebærer at ACE må betale 50 millioner kroner i tillegg til forsinkelsesrenter, som utgjør 26,35 millioner kroner.

Rådmannen i Haugesund er fornøyd med at domstolene, nå ved lagmannsretten enstemmige dom, slår fast at ansvaret for de feilslåtte plasseringene ligger hos Terra.

Les mer om dette her:

Terra-kommuner fikk medhold (NRK) >>>

Terra-kommuner fikk medhold i lagmannsretten (E24) >>>

 

Utskrift