På tokt i Ryfylkebassenget

I uke 35 arrangerte Stiftelsen Haugesjøen et vellykket seiltokt med "Johanne Karine" i Ryfylkebassenget. Med seg hadde de elever fra ungdomsskolene i Haugesund.

Med på toktet var to elever fra Haraldsvang, to fra Hauge og to fra Skåredalen i tillegg til de tre elevene som går på skole på Haugesjøen. Alle går i 10. klasse. Toktet var en forberedelse til båtførerkurset som de samme elevene skal være med på hver torsdag fremover fra 12 – 16 på Haugesjøen. Kurset er både teoretisk og praktisk. Eksamen blir i slutten av november.

Det er storbymidler fra Barne, likestilings- og inkluderingsdepartementet som finansierer prosjektet.

Kort om tilskuddsordningen:

  • Tilskuddsordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" retter seg om barn og unge med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper. Ordningen omfatter 23 bykommuner over hele landet.
  • De fire største byene - Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, er gjenstand for spesiell satsing. Det innebærer blant annet at disse byene og syv bydeler i Oslo får en rammebevilgning til De øvrige 19 bykommunene må søke om tilskudd til prioriterte tiltak. -Alle de 23 byene kan i tillegg søke om tilskudd til tiltak rettet mot fattigdomsbekjempelse.
  • Pengene kan benyttes til å forebygge vold, mobbing, rusmisbruk og rasisme eller motvirke utvikling av fordommer og diskriminering. -Tiltakene skal særlig rettes mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.
  • De øremerkede midlene for tiltak mot fattigdomsproblemer er særlig tiltenkt byer og områder med store levekårsproblemer.
  • Barn og unge med innvandrerbakgrunn er høyt prioritert.
  • Samlet sett er årets fordeling økt med vel 1,35 millioner kroner fra 2005. De økte midlene vil komme barn, unge og deres familier som er berørt av fattigdomsproblemer til gode.

Utskrift