Nøkkeltall

Er du interessert i nøkkeltal for din kommune? Kommunal- og regionaldepartementet har laga ei ny nettside med både tal og forklaringar.

- I den nye nettløsningen finner du enkelt frem til både fordelingen av rammetilskuddet og et anslag på skatteinntektene for 2011 for din egen kommune og fylkeskommune. - Jeg håper disse oversiktene gjør det enklere å forstå hovrdan kommunene sine inntekter er fordelt, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Nettlløsningen er oppdatert med tall fra statsbudsjettet som ble lagt frem 5. oktober. Ved å klikke på de ulike elementene, får en dessuten forklaringer på khvordan tallene for hver enkelt kommune er blitt regnet ut.

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76 prosent (80 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011. Eventuelle avvik mellom tall i Grønt hefte og beregningene som vises i nettløsningen, skyldes avrundinger.

Tall for Haugesund finner du her >>>

Utskrift