En milliard mer i frie inntekter

Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med en milliard kroner mer i 2010. Her er hva Kommunal- og regionaldepartementet skriver på sine nettsider:

- Auken vil gje kommunane større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgåver. Den ekstra milliarden i frie midlar vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med ei verdig eldreomsorg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Med den ekstra milliarden har kommunane fått ein vekst på 8,1 milliardar kroner i 2010. Av desse er 4,9 milliardar frie inntekter.

- Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrka. Kommunane kan velge å betale ned gjeld, sette midlane på fond eller bruke pengane til eigendelar til investeringar, seier Navarsete.

- Me legg til rette for at kommunane kan gjennomføre nødvendig utbygging av for eksempel sjukeheimar og omsorgsbustadar, seier Navarsete.

- Samstundes styrkjer vi den statlege investeringsordninga for sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar. Tilskotsutmålinga vert auka frå 25 prosent til 35 prosent av investeringskostnadane. For at kommunane skal verte behandla likt, vil auken få tilbakeverkande kraft til 2008, då investeringstilskotet vart innført, seier Navarsete.

Auken i frie inntekter vert gitt som rammetilskot til alle kommunane i landet. Fordelinga for kor mykje dette utgjer for kvar enkelt kommune, finst i tabellane under.

Rogaland fylke

Utskrift