Budsjettbehandlingen i formannskapet

Under formannskapets møte onsdag 10. november 2010 ble rådmannens budsjett og innspill fra de andre partiene diskutert. Her finner du også formannskapets budsjettvedtak.

Rådmannen skriver i sin innledning:

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan viser at brutto driftsinntekter er 1,517 milliarder kroner i 2011. Av dette fordeles ca 95 % ut på enhetene, til dekning av de tjenester som kom-munen forvalter, og til administrasjon og politisk virksomhet. Resten går til dekning av renter og avdrag m.v. Forslag til rammefordeling på enhetene fremgår av rådmannens budsjettforslag.

Haugesund kommune har de siste årene gjennomført omfattende investeringer i skoler, idrettsan-legg og sykehjem. Rådmannen foreslår en investeringsramme for kommende økonomiplanperio-de på totalt ca 565 millioner kroner. De største investeringene foreslås innenfor vann- og avløps-området (VA), rehabilitering av skoler og omsorgsbygg og utvikling av boligområder.

Sammenlignbare tall mellom kommuner (KOSTRA) viser at Haugesund kommune har høye utgif-ter innenfor de fleste tjenesteområder. Rådmannen har derfor startet en bred prosess for å arbei-de fram et bærekraftig tjenestetilbud og kommuneøkonomi hvor hovedfokus er forholdet mellom tjenestekvalitet og ressursbruk. På de fleste tjenesteområder foreslår rådmannen at Haugesund skal ligge på samme ressursbruk som kommunegruppe 13. Rådmannen legger også opp til at vi har en hensiktsmessig profil og struktur på tjenestene. Her vil det dessuten være av avgjørende betydning hvordan samhandlingsreformen blir finansiert fra 2012.

Det er i enhetenes innspill meldt om behov for økte ressurser. Disse er i liten grad imøtekommet. Helse- og omsorgstjenestene har økt volum på sine tjenester og ber om mer resurser. Satsingen på kvalitet i skolen og nye tiltak krever økte ressurser. Det er fortsatt en stor utfordring at etter-slepet på vedlikehold av kommunale bygg utsettes og at veinettet ikke kan prioriteres. Også på andre tjenesteområder er behovet og volumet økende.

Rådmannen vil understreke at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. I arbeidet med budsjettet er det er tatt utgangspunkt i rapporten for 1. tertial 2010 og sak om nødvendige innspa-ringer og effektivisering av driften som ble vedtatt i juni 2010. Det legges ikke fram en detaljert liste over kuttforslag, men tiltakene fra sak om innsparing og effektivisering er videreført og utvi-det til å omfatte skoleområdet. Det betyr at de fleste enheter har fått redusert driftsramme. Bud-sjettet er saldert uten flate kutt i enhetene.

Rådmannens forslag til budsjett må også ses i lys av at Haugesund kommune er på Robek-lista, og at kommunen i løpet av neste år og i økonomiplanperioden må komme i en posisjon med et positivt driftsresultat slik at det ikke akkumuleres nye underskudd.

For å legge til rette for et større handlingsrom og mulighet for å oppnå en sunn kommuneøkono-mi, må struktur og tjenester vurderes. Rådmannen ser det fortsatt som nødvendig å vurdere mu-lige alternativer i årene framover. Enten må kommunen stramme enda hardere inn i driften av de store tjenestene som skole og omsorg eller så må inntektene økes betydelig. Regnskapet fra 2009 viste et stort gap mellom forventede inntekter og driftskostnader knyttet til videreføring av dagens nivå. I sum ble gapet stipulert til ca 70 millioner kroner. Terrasaken har også i vesentlig grad svekket kommunens økonomi.

Budsjettprioriteringer

Budsjettforslaget er forankret i overordnet planverk, årets kvalitetsdebatt i bystyret og en rekke enkeltsaker som er behandlet av bystyret. I kvalitetsdebatten ble det lagt vekt på:

• Kommunens bygningsmasse må holdes i forsvarlig god stand, spesielt med hensyn til ytre vedlikehold og miljørettet helsevern

• Informasjon, arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte skal ha høy prioritet

• Kvalitetskomiteen ber rådmannen se til at IKT situasjonen i enhetene blir kvalitetssikret i henhold til vedtatt standard

For å følge opp kommunens utbyggingspolitikk og for å legge til rette for befolkningsvekst har rådmannen foreslått å prioritere tilrettelegging av nye utbyggingsområder og byggemodne tomter i Skåredalen og områder nord for Haugesund sentrum.

Det er foreslått større investeringer innenfor vann og avløp, herunder nytt renseanlegg og fullfø-ring av rehabilitering ved Hauge skole og Lillesund skole. Videre foreslår rådmannen å rehabilite-re omsorgsentrene ved Bjørgene og Vardafjell for å imøtekomme fremtidige behov. I tillegg er det foreslått investeringsmidler til rehabilitering av Haraldshallen og Haugesund folkebibliotek.

Byen og Haugesundsregionen.

Haugesund kommune må som regionsenter ha i fokus at både byen og regionen skal ha en posi-tiv utvikling. Rådmannen er derfor opptatt av at kommunen har et godt samarbeid med kommu-nene i Haugesundsregionen. Haugesund har mange samhandlingsarener, avtaler og planarbeid med andre kommuner. Det er nødvendig at det er en rettferdig utgiftsfordeling mellom kommune-ne i dette arbeidet.

Rådmannen har i budsjett og i økonomiplanen foreslått omfattende innsparingstiltak og omleg-ginger i driften. Rådmannen mener at tiltakene er forsvarlig, og at kommunen fortsatt skal kunne yte gode tjenester til innbyggerne og legge til rette for en positiv utvikling for Haugesunds befolk-ning. Befolkningsveksten de siste årene er også et tydelig signal på at folk trives i byen. Stadig flere ønsker å bo og arbeide i Haugesund.

Utskrift