Gravearbeid og anleggsdrift

Asfaltering

Haugesund kommune asfalterer vil drive asfalteringsarbeid i de neste 4 ukene i disse områdene

  • Lysskar
  • Bjørgene Sykehjem
  • Solvang
  • Århaug
  • Klype og Såtevegen

Det kan oppstå noe forsinkelse i denne forbindelse, og ber om at det tas hensyn til arbeidene.

Kyststien 2019

Onsdag 22. mai startet Vassbakk & Stol as arbeidet med forlengelsen av kyststien fra Kvalsvik til Skjelavik. En strekning på ca. 350 meter som mange har ventet på. Planen er at stien skal kunne tas i bruk i løpet av juni måned.

Kyststien. Foto Oddvar ThuneKyststien forlengelse 2019  Kyststien forlengelse 2019

 Kart over forlengelse av Kyststien.

Gravearbeider – nye VA-ledninger – Grenseplassen - Rogalandgata 

Oppdatering 20. mai 2019
Rogalandgata ble asfaltert og blir åpnet for gjennomkjøring i dag 20. mai. Det vil fremdeles være anleggstrafikk i området fram til prosjektet er forventet ferdigstilt i august.

Rogalandgata er asfaltert.

Oppdatering av informasjon tirsdag 9. april
I forbindelse med arbeidene vil Rogalandsgata være stengt for gjennomkjøring frem til 17. mai på grunn av mer omfattende arbeid enn forutsatt.  Eiendommene i Rogalandsgata vil for øvrig ha adkomst enten nord eller sør for stengningen.

Rogalandgata stenges mandag kveld, 11. februar 2019.
Haugesund kommune skal legge ny vannledning, avløpsledning og overvannsledning i området rundt Grenseplassen. 
Bakgrunnen for prosjektet er at hovedvann-ledningen som går mellom Spannavegen og Rogalandsgata er i dårlig stand. Samtidig blir eksisterende fellesledning avløp separert. 
Anlegget går fra Rogalandsgata og østover gjennom fotballøkke ved Grenseplassen og opp til Spannavegen. Arbeidene starter i Rogalandsgata i uke 7 og forventes ferdigstilt august 2019. Arbeidene utføres av Haugesund kommune, Teknisk enhet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marta Haugsgjerd, e-post 

Gravearbeider nye va ledninger Grenseplassen

Gravearbeider - nye va-ledninger - Grenseplassen

oversikt stadion hollenderh

Oversikt stadion - Hollenderhaugen

Ny gang- og sykkelveg 

Oppdatert 06.06.19: 
På grunn av at Haugaland Kraft valgte å sette i gang ombyggingsarbeider på trafostasjon er prosjektet forsinket. Forventet ferdigstillelse er uke 25

-----------

Entreprenør Birkeland Maskinentreprenør AS vil på vegne av Haugesund kommune etablere ny gang og sykkelveg med tilhørende fortau og lys langs Haukelivegen våren 2019. Det vil i hovedsak foregå arbeid på dagtid. Kontaktperson hos entreprenør: Øyvind Stange tlf 404 12 228.

Kontaktperson hos Haugesund kommune: Helge Kjetilstad,

Det er mulig å benytte fortau på andre side av vegen som vanlig. Ferdigstillelse innen 17 mai 2019.

Ny gang- og sykkelveg i Haukelivegen. Foto: Helge Kjetilstad

Gravearbeid i Storasundsgata - informasjon

Oppdatering 21.01.2019:

Arbeidene i Storasundgata er i rute. Det er nå lagt 225 meter rør av totalt 450m, dvs at rørleggingen er halvvegs. På mange måter er det verste unnagjort da Kryssingen av Spannavegen er ferdig og man er over halvvegs med legging av de store overvannsrørene på 2 meter i diameter, på de siste 100 meterene av dette prosjeketet det «bare» 1 meter i diameter på de største rørene, da vil det gå noe fortere. Hvis alt går etter planen og det ikke dukker opp noe (mer) uforutsett er rørleggingen ferdig til slutten av juni. Deretter skal det lages vei og ny sykkelveg med fortau, samt ny belysning. Her holder Statens Vegvesen på med detaljplaner.

Bildet viser dimensjon på rørene i Storasundgata.  Foto: Tor Kåre Mæland   Bildet viser kummer som er satt ned i Storasundgata.  Foto: Tor Kåre Mæland
Bildet viser dimensjon på rørene i Storasundgata.             Bildet viser kummer som er satt ned i Storasundgata. 

Begge foto: Tor Kåre Mæland

.---

Onsdag 15. august startet Haugesund kommune arbeidet med å skifte gamle vann- og avløpsledninger i Storasundgata. Gravearbeidet påvirker både gående og trafikanter. Prosjektleder i Haugesund kommune, Tor Kåre Mæland, håper på forståelse av at arbeidet vil føre til omkjøringer, økt anleggstrafikk og støy.

Les mer om prosjektet her >>>

 

Utskifting av vann- og avløpsledninger i deler av Bråvallagata og Stordgata
For tiden pågår det arbeider med trafikksikring i Bråvallagata. Her kommer det sykkelveg med fortau som bygges i regi av Sykkelbyen. Langs grensen mot Skeisvang vgs. settes det opp betongmur med gjerde på toppen og nye gatelys monteres. Det blir etablert ny og mer trafikksikker adkomst til skolen. Samme adkomst skal også brukes av Djervhallen. Eksisterende avkjørsler til Skeisvang vgs og Djervhallen stenges.

Fra krysset Bråvallagata – Stordgata bygges det gang- og sykkelveg på sørsiden av Stordgata og som skal bygges helt fram til dagens gang- og sykkelveg som går langs kunstgrasbanene. På nordsiden av Stordgata blir fortauet utbedret. I krysset Bråvallagata –Stordgata blir det bygget 2 gangfelt med universell utførelse.

Se vedlagte skisse over sanering VA-anlegg Bråvallagata >>>

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter