Detaljregulering i Norrønagata og Ytrehaugen II

Viser til offentlig ettersyn av reguleringsplaner. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har plan- og miljøutvalget i møte 21.03.2019 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn. Detaljregulering for Norrønagata RL 1784 og Ytrehaugen II, RL 1772.

Detaljregulering for Norrønagata RL 1784
Formålet med planforslaget i Norrønagata er bebyggelse og fortetting av 24 boenheter, i form av lavblokker og konsentrert småhus bebyggelse (firemannsboliger) på området med tilhørende fellesanlegg. Området får sin adkomst fra Norrøangata. Det er foreslått totalt 4 bygninger, med høyde 2 og 4 etasjer på området.

Ved kontakt angående denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/3657.

Detaljregulering for Ytrehaugen II, RL 1772
Hensikten med planen er detaljregulering til eneboliger, veger, lekeområder m.m. Arealbruken er i samsvar med gjeldende kommuneplan.

 

Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 23.05.2019.

Kontaktinformasjon
Post
Postboks 2160
5504 Haugesund

E-post:
Telefon: 52 74 30 00

Fristen for innsending av innspill til planforslagene er satt til dato 6 uker fra kunngjøring i avisen (1 uke ekstra pga påske) – 23.05.19.

Alle sakene er lagt ut på Servicesenteret i Kirkegata 85.

Saksdokumenter er også tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer): http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Innspill via e-post sendes til:

Utskrift