Detaljregulering for Ekenæsvegen 13, RL 1773 og Imslandsgata 5 og 7, RL 1787

Offentlig ettersyn av reguleringsplaner. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har plan- og miljøutvalget i møte 09.05.2019 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: 

Detaljregulering for Ekenæsvegen 13, RL 1773

Hensikten er å fortette eksisterende eneboligtomt med èn lavblokk i 2 etasjer, med 6 leiligheter.

Planområdet har vært på offentlig ettersyn også i 2017, den gang med en annen boligtypologi, men samme antall enheter. Uteområder og parkering er som vist på plankart.

Detaljregulering for Imslandgata 5 og 7, RL 1787

Saken gjelder fortetting fra eneboligformål til konsentrert småhus (tomannsbolig) samt opprydding i gammel regulering for forhold mellom regulert / opparbeidet vei.

Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 08.07.2019.

Kontaktinformasjon

Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund,  e-post: Telefon:  52 74 30 00

Utskrift