Vedtatte reguleringsplaner - ny Eikjeveg, RL 1750 og Dukkelunden 7, RL 1788

Vedtatte reguleringsplaner. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Haugesund bystyre vedtatt følgende reguleringsplaner:

 Detaljregulering for ny Eikjeveg, RL1750 - møte 13.03.2019

Formålet med regulering er å tilrettelegge ny trasé for Eikjevegen, med nytt kryss med Fv. 832 nord for Steinhaugane barnehage i Karmøy kommune og frem til to-plankrysset med E134 i Skåredalen. Det skal etableres gang- og sykkelveg langs hele traséen, for å legge til rette for måloppnåelse for Haugesund og Karmøy sin sykkelstrategi om å øke sykkelandelen.  

Detaljregulering for Dukkelunden 7, RL 1788 i møte 15.05.2019

Planområdet er planlagt fortettet med inntil 5 eneboliger med tilhørende lekeplass, samt oppgradert eksisterende lekeplass og ny snarvei for g/s – forbindelse mot vest, gjennom planområdet.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Skriftlig og signert klage sendes kommunen innen 13.06.2019

Om klagens innhold vises det til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om erstatning i forhold til plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må settes frem innen 3 år fra dags dato.

Alle sakene er lagt ut på Servicesenteret i Kirkegata 85. 
Saksdokumenter er også tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer): http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon

Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund,  e-post: Telefon:  52 74 30 00

Utskrift