Vedtatte reguleringsplaner

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Haugesund bystyre i møte 04.09 og 16.10.2019 vedtatt reguleringsplaner for: Ekenæsvegen 13, Imslandgata 5 og 7 og Salhusvegen - sykkelfelt og fortau.

Detaljregulering for Ekenæsvegen 13, RL 1773.

Hensikten er å fortette eksisterende eneboligtomt i søre bydel, med tilhørende anlegg for parkering og uteoppholdsareal. Det er godkjent detaljregulering for en lavblokk i 2 etg, med totalt 6 enheter med tilhørende anlegg.

Detaljregulering for Imslandgata 5 og 7, RL1787

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge del av gnr. 32 bnr. 98 og 97 for konsentrert småhus med tilhørende anlegg, endre planformål for utbygd del av gnr 32 bnr 97 samt opprydding i avvik mellom gammel regulering og opparbeidet situasjon for Imslandgata.

Detaljregulering av sykkelfelt og fortau, fv.923 Salhusvegen, RL1716

Hensikten med planen er å etablere sammenhengende sykkelfelt og fortau langs Salhusvegen fra kommunegrensa til Karmøy til Storasundgata. Det skal etableres gode løsninger for syklister og gående for å sikre trygg ferdsel. Tiltaket skal være fartsreduserende for biltrafikk, samtidig som kollektivtrafikken skal prioriteres.

 Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Skriftlig og signert klage sendes kommunen innen 18.11.2019.

Om klagens innhold vises det til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om erstatning i forhold til plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må settes frem innen 3 år fra dags dato.

Alle sakene er lagt ut på Servicesenteret i Kirkegata 85.

Saksdokumenter er også tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer): http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon

Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund,  e-post: Telefon:  52 74 30 00

Utskrift