Vedtatte reguleringsplaner

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Haugesund bystyre i møte 04.03.2020 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for Nordre Torgersvik, RL1785

Planen omregulerer fra formål bolig/næring til boligbebyggelse for å kunne oppføre en enebolig med sekundærleilighet og naust i østre del av eiendom 35/1564. Veien som er opparbeidet i dag reguleres inn over den gamle planen, med utbedret snuhammer. For å sikre en sammenhengende kyststi for allmennheten reguleres det fortau og gang- og sykkelvei nord og øst langs eiendommen, samt noe areal på tilgrensende eiendommer i øst.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Skriftlig og signert klage sendes kommunen innen tre uker.

Om klagens innhold vises det til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om erstatning i forhold til plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må settes frem innen 3 år fra dags dato.

Alle sakene er lagt ut på Servicesenteret i Kirkegata 85. Saksdokumenter er også tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL1785): https://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon

Post: Enhet for byutvikling, Postboks 2160, 5504 Haugesund,
e-post: , telefon: 52 74 30 00

Utskrift