Detaljregulering av Haraldsvang skole og idrettsparken øst

Haugesund kommune varsler oppstart av detaljregulering for Haraldsvang skole og østre del av idrettsparken. Planen har nummer RL1800 og gjelder eiendom g.nr. 28 b.nr. 393, m.fl., Hanne Hauglands veg 8-9 m.fl.

Planen skal videreutvikle dette arealet av områdereguleringen for Haugesund idrettspark, RL1634 i større detalj. Det skal legges til rette for ny ungdomsskole og idrettshaller i samspill med hverandre og idrettsparken for øvrig, med stort hensyn til viktige gang- og sykkelforbindelser, friområder og naturverdier. Planen skal konsekvensutredes.

Forslagsstiller er Haugesund kommune. Det vil lyses ut en konkurranse for skole og idrettshall hvor utarbeiding av detaljreguleringen vil inngå. Vinnerkonseptet for konkurransen vil danne grunnlag for planarbeidet.

Varsel om oppstart er i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9, 12-14 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning (KU).

Mer om planen kommer på kommunens nettsider under planinnsyn: http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn. Søk på RL1800.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet merkes med saksnummer 2020/2076, og sendes som e-post til , eller som signert brev til Byutvikling, postboks 2160, 5504 Haugesund.

Frist for innspill: 18.05.2020

Planområde for Haraldsvang skole og idrettsparken øst.

Utskrift