Detaljregulering for Haugesund folkebad på Flotmyr

Haugesund kommune varsler oppstart av detaljregulering for Haugesund folkebad på Flotmyr. Planen har nummer RL1801 og gjelder eiendom g.nr. 30 b.nr. 645, Karmsundgata 215, området hvor Haugesund bussterminal ligger i dag.

Planen skal videreutvikle dette arealet av områdereguleringen for Flotmyr, RL1701 i større detalj. Det skal legges til rette for folkebad med tilhørende funksjoner i nordvest. I nordre del av bygget skal ny tilgrensende kollektivterminal ha venterom, sjåførfasiliteter osv. Mulighet for kontor eller tjenesteyting i forbindelse med folkebadet skal vurderes. Planavgrensningen tar med seg et noe større område enn selve folkebadet for å klargjøre for tilhørende infrastruktur. Dette inkluderer underjordisk parkering mot sør, samt drosjeplasser og korttidsstopp for av- og påstigning langs Leirangergata i nordøstre del av planområdet.

Behovet for konsekvensutredning er vurdert og det er konkludert med at planen ikke faller inn under forskriftens vilkår.

Forslagsstiller er Haugesund kommune. Det vil lyses ut en konkurranse for folkebadet hvor utarbeiding av detaljreguleringen vil inngå. Vinnerkonseptet for konkurransen vil danne grunnlag for planarbeidet.

Varsel om oppstart er i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14.

Mer om planen kommer på kommunens nettsider under planinnsyn: http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn. Søk på RL1801.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet merkes med saksnummer 2020/2077, og sendes som e-post til , eller som signert brev til Byutvikling, postboks 2160, 5504 Haugesund.

Frist for innspill: 18.05.2020

Oppstart av planarbeid for Flotmyr folkebad

Utskrift