Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Stallvegen 9

Med hjemmel i § 12-3 og §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Haugesund Rideklubb. Varslet område er ca. 44 daa og gjelder gnr/bnr 22/421 og deler av 22/2 i Haugesund kommune. Endelig planforslag kan bli mindre i areal enn vist ved oppstart. Varselet er utarbeidet på vegne av Haugesund Rideklubb. Haugesund kommune er grunneier.

Området er i arealdelen til kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg. I gjeldende reguleringsplan RL1681 Områderegulering for Fagerheim er formålet avsatt til offentlig ridesenter og offentlig grønnstruktur. Formålet med planarbeidet er å lage en detaljregulering av område for å få fastlagt rammer for framtidig utnyttelse, samt etablere ny ridehall innenfor varslet område.Området er i arealdelen til kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg. I gjeldende reguleringsplan RL1681 Områderegulering for Fagerheim er formålet avsatt til offentlig ridesenter og offentlig grønnstruktur. Formålet med planarbeidet er å lage en detaljregulering av område for å få fastlagt rammer for framtidig utnyttelse, samt etablere ny ridehall innenfor varslet område.

Planområde

Planarbeidet er av Haugesund kommune vurdert til å utløse krav om begrenset konsekvensutredning (KU) iht. forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §8. vedlegg II punkt 13 (jf. 11.j. ) grunnet justeringer av formålsgrense mellom ridesenter og grønnstruktur. Aktuelle tema for konsekvensutredning vil være bl.a. naturmangfold. Kravet til planprogram gjelder ikke for planer etter § 8.

Mer om planen kommer på kommunens nettsider under planinnsyn: http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn. Søk på RL1802.

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere vil få eget brev om planarbeidet.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS per post til Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND eller via e-post innen 24.08.20. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til COWI AS v/Hjørdis Hausken på tlf. 924 10 516 eller e-post

Utskrift