Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Smedasundet 74 og 77

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet om oppstart av privatdetaljreguleringsarbeid ved Smedasundet 74 og 77.

Varslet planområde er vist på kartet på baksiden av brevet og omfatter eiendommene 40/11, 40/10, 40/1070,40/95, samt deler av 40/97, 40/99, 40/1069 og 40/1071. Også sirkeleiendommene 40/1058, 40/13, 40/14 og40/15 og deler av 40/100 er innenfor planområdet. Det totale arealet er omtrent 15 dekar, der omtrent 9dekar er på land og 6 dekar i sjø. Det gjøres oppmerksom på at den endelige planens utstrekning ikkenødvendigvis vil omfatte hele det varslede planområdet. Sjøarealet er tatt med i varslet utstrekning for åkunne inkludere eksisterende plangrense og arealet mot Strandgata i nord er tatt med for å sikre areal tilfrisikt.

Formålet med planarbeidet er å realisere et nytt kombinert kontor- og næringsbygg i Haugesund sentrum.Caiano Eiendom ønsker å bygge ut området fra og med Lille Maritim i sørøst til og med Smedasundet 77 inord. Det er tidligere gjennomført en arkitektkonkurranse for prosjektet, omtalt i Haugesunds avis 04.11.19,og planforslaget skal bygge på arkitektkonkurransen.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, men et viktig tema i planarbeidet vilvære områdets kulturhistoriske kvaliteter, spesielt med tanke på eksisterende sjøhus på Smedasundet 77.

Innsendt planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet med kommunen kan lastes ned fra www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer eller https://www.haugesund.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/. Vedoppstartsmøtet ble det anmodet om planendring etter forenklet prosess, men som referat fra oppstartsmøtetviser er det bestemt at planarbeidet følge vanlig saksgang. Planarbeidet skal dermed følge vanlig prosess forsaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Innspill eller kommentarer til planarbeidet kan sendes til Norconsult på e-post til  eller til adressen Norconsult AS, Pb. 458, 5501 Haugesund. Spørsmål kan rettes til Vigleik Winje på tlf. 473 52 061.

Frist for innspill er 09.08.2020.

Med vennlig hilsen
Norconsult AS
Vigleik Winje

Dokumenter
Oppstartvarsel - detaljregulering for Smedasundet 74 og 77 (pdf)
Planinitiativ - detaljregulering for Smedasundet 74 og 77 (pdf)
Referat fra oppstartsmøte - detaljregulering for Smedasundet 74 og 77 (pdf)

Utskrift