Kunngjøring om oppstart av detaljregulering Møllervegen 28 m.fl.

Møllervegen 28 m.fl. Haugesund kommune, planID: Rl1808
gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171. Andel 40/33, 40/182, 40/183, 40/1001, 40/1005

Planavgrensningen er vist med stiplet linje på kartet. Planområdet kan innskrenkes

Planavgrensningen er vist med stiplet linje på kartet. Planområdet kan innskrenkes.

På vegne av Odd Hansen Prosjekt AS varsles igangsatt detaljregulering i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 for ovennevnte eiendommer.

Sett fra Smedasundet.

Sett fra Smedasundet.

Oversikt/luftfoto fra Strandgata.

Oversikt/luftfoto fra Strandgata.

Foreløpig avgrensning av planområdet har et samlet areal på ca. 15,3 dekar og ligger ved Nordre Smedasundet i Haugesund kommune.
Formålet med planen - tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting) er i tråd med hensiktene i KDP og sentrumsplanen, og støtter opp under mål om fortetting og tilrettelegging av boliger i og nær sentrum av byen. Boligbebyggelse og utvikling i dette området vil kunne tilføre gode kvaliteter til byen og tilgjengeliggjøre et område som p.t. er lite tilrettelagt og som i stor grad er vanskelig tilgjengelig for allmennheten, det vil også kunne tilføre gode byromsfunksjoner og videreføre kaipromenaden et stykke nordover.
Bevaringsverdig bebyggelse beholdes i plassering og uttrykk.

Planforslaget er kunngjort i Haugesunds Avis torsdag den 1. oktober 2020.
Saken kan følges på https://tema.webatlas.no/1106/planinnsyn med Søkeord: Møllervegen 28 m.fl.

Innspill eller opplysninger som kan ha betydning for planen kan formidles til ARCASA arkitekter AS innen 3 uker. Det vil også være anledning til å avgi uttalelser senere i prosessen når saken legges ut til offentlig ettersyn.

Vi ber om at den oppgitte fristen for bemerkninger overholdes av hensyn til sakens videre framdrift.
Alle skriftlige innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen før innsendelse til Planavdelingen i Haugesund kommune.

Vedlegg

Varslingsbrev til grunneiere og berørte parter (PDF)
Kart til varsling (PDF)

Med vennlig hilsen
Eivind Bing

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0459 OSLO
E-post:

Utskrift