Trafikkfarlige hekker og busker

Hekker og beplantning har hatt gode vekstvilkår den siste tiden. Minner derfor om at hekker og beplantning i frisiktssoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå. Det er ferietid og mange små ferdes i trafikken. Da er det ekstra viktig med god oversikt og varsomhet i trafikken.

Siktsoner er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn en halv meter. Et barn på trehjulsykkel vil en kunne se når sikthinderet en lavere enn en halv meter. Sikt i kryss og svinger er et viktig sikkerhetstiltak for gående og kjørende. I løpet av sommeren vil hekker og annen beplantning vokse seg store. I august er det skolestart og 6-åringene begynner på skolen. Da vil klipping av hekk og annen beplantning være et viktig trafikksikkerhetstiltak. 

Klipp hekker og busker - tenk trafikksikkerhet >>>

Hekk som vokser utover veien
Det er diverse krav om hvor høy en hekk kan være i utkjørsler, kryss og svinger. På alle slike steder er det en såkalt siktsone, og det er i disse sonene hvor det er krav til hvor høy hekkene kan være. Frisiktsonene er også ofte tegnet inn i reguleringsplanene.

Hva er en frisiktsone, og hva er kravene der?
En frisiktsone er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanekant/asfaltkant. I frisiktsonen må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning bli liggende høyere enn 0,5m over veinivå. Hekker, mur o.l. skal ikke plantes nærmere enn 0,5m fra regulert veikant/eiendomsgrense. Størrelsen på frisiktsonen beregnes forskjellig i ulike situasjoner, områder og hastigheter.

Hekker som henger ut i vei og gang og sykkelvei er også et problem. Noe som kan føre til at gående og syklende kan komme til å gå i veien i stedenfor på gang og sykkelvegen som de burde. Disse må også holdes klipt slik at de ikke er til unødig sjenanse og hinder for de som ferdes der.

Hva er krav til vedlikehold?
Det har lett for å gro opp busker, gras og lignende på sidene av avkjørselen, som gjør denne til en trafikkfelle både for brukere og trafikanter på vegen. Grunneieren eller brukeren plikter å holde avkjørsler, kryss og svinger så trafikksikker som mulig. Kommunen kan derfor kreve at innretninger, busker og vekster som hindrer sikten i avkjørselen, blir fjernet uten vederlag.

At kommunen kan kreve innretninger, busker og vekster fjernet uten vederlag er lovbestemt i veglovens §§ 31 & 43. Samt at vegetasjon som vokser utover vegens grunn reguleres av § 12 i Grannelova.

Dersom du oppdager trafikkfarlig beplantning eller andre feil og mangler hvor kommunen har ansvar kan dette meldes inn på kommunens varslingssystem (VOF) som du finner på forsiden til www.haugesund.kommune.no.

Høye hekker

 

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår