Logopedtjenesten i Haugesund kommune

Logopedtjenesten i Haugesund kommune er samlet i spesialpedagogisk team, førskole og spesialpedagogisk avd., voksne på Breidablik læringssenter. Tjenesten skal yte hjelp til brukere mellom 0-100 år. Vi har pr i dag 4 ansatte med førskolelærer og allmennlærer som grunnutdanning. 2, 5 stilling skal gi hjelp til barn i førskole og skolealder, og 1,5 stilling skal betjene voksne brukere.

Logopedene arbeider med kartlegging, utredning og behandling av ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og svelgevansker, og med rehabilitering etter tilstander som har ført til slike vansker. I arbeidet inngår tverrfaglig samarbeid og evaluering av tiltak. Dette inkluderer vurdering av om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, direkte hjelp til barnet og/eller veiledning så vel som forholdet mellom individrettede og systemrettede tiltak.

Når det gjelder barn blir oftest kartlegging gjort i samarbeid med foresatte. Da brukes blant annet Reynell språktest. Testen består av en koffert med leketøy, bilder og ringperm. Testen kartlegger språkforståelse og talespråk hos førskolebarn og barn som språklig fungerer på førskolenivå.

Søknadsskjema finner du under menyen Skjema.

Utskrift