Samarbeid skole/hjem

Kommunikasjon skole/hjem

Haugesund kommune benytter Visma Flyt skole for registrering av skolebarn. Foreldre har tilgang til Visma Flyt Skole (VFS) og kan blant annet kunne se sine barns profiler. Les mer i informasjonsskriv under.

Haugesund kommune tar i bruk ny kommunikasjonsløsning mellom skole og hjem fra 01.01.2019.  Den nye løsningen heter Visma Min skole og har en egen app som må lastes ned.  Les mer på lenkene.

Samarbeidsorgan

I skolen er det opprettet flere samarbeidsorgan.  Les mer ved å trykke på fanene.

KFU

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) 

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen. I store kommuner må det velges et styre. Initiativ til å opprette KFU kan tas både av foreldrene og av skoleadministrasjonen. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

 • arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing
 • heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
 • informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
 • arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
 • være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

FAU

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oppgaver for FAU

 • jobbe for et godt skolemiljø
 • ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • arrangere samlinger for foreldre og lærere
 • samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere 
 • skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

SU

Samarbeidsutvalget (SU)

SU er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert. Det vil si elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende

 • forslag til budsjett
 • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • plan for hjem-skole-samarbeid
 • skolevurdering
 • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • skolens informasjonsvirksomhet
 • prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • fritidsaktiviteter
 • skoleskyss
 • trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres.
 • ordensreglement

SMU

Skolemiljøutvalg (SMU)

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. Det er oppnevnt av Kongen i statsråd og gir råd til foreldre og tillitsvalgte foreldre, og til Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder hjem og skole.

 

Utskrift