Boligsoneparkering for et bedre bomiljø

Boligsonekort for beboers bil er gratis i Haugesund kommune. Dette gjelder for alle husstandens biler. Det utleveres også ett gratis besøkskort til boenheten. Et besøkskort nr. 2 koster 500,- kroner, og det kan maks utstedes 2 besøkskort til hver boenhet.

Boligsonekort for næringsdrivende koster 500,- kroner. Kort nr. 2 koster 1 500,- kroner. Altså 2 000,- kroner til sammen. Boligsonekort til andre; det vil si for eksempel frivillige organisasjoner som holder til i de angitte områdene vil motta første kort gratis. Kort nr. 2 koster 500,- kroner. Her utstedes det maks 2 kort.

Boligsone

Bomiljø
Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene.

Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene.

Hvem kan kjøpe P-kort?
Beboere, næringsdrivende og institusjoner i bygg som er godkjent oppført før bygningsloven av 1965, trådte i kraft, og ikke siden er ombygget/påbygget, får kjøpe sonekort.

Grunnen til at regelen er slik utformet er at det fra og med bygningsloven av 1965, stilles krav om parkeringsdekning, ved nybygg og om/påbygninger i forbindelse med byggetillatelsen. Behovet for parkering skal da være dekket gjennom byggesaken, og eier/bruker kan da ikke i tillegg kreve dekning på gategrunn. Dette ville også være i strid med plan og bygningsloven. Det vises i denne sammenheng også til "Forskrift om offentlig parkering og parkeringsregulering "§8.

  • Fast bosatte som er registrert i folkeregisteret
  • Midlertidig bosatte
  • Studenter som kan legge fram bekreftelse på husleieforhold i sonen studentbevis/betalt semesteravgift.
  • Pendlere med husleiekontrakt og bekreftelse fra arbeidsgiver/arbeidskontor. Ta kontakt med Folkeregisteret for eventuelt å få en bekreftelse for pendlerregistrering
  • Næringsdrivende/Institusjoner

Kjøretøyet skal være registrert på søkeren og vognkortet skal ha søkerens navn og adresse. Unntak kan innvilges om søker legger fram tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie/leasingfirma eller firmabil. Kjøretøyet kan også være registrert på foreldre. 

Hvordan fungerer boligsoneparkering
Sonene er merket med soneskilt ved innkjøring til området (merk at det ikke er skiltet i hver enkelt gate.) Tidsrommene boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene. (Se kart over boligsoneområdene). Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene, men ingen kjøretøy kan hensettes i strid med trafikkregler eller strekningsregulert parkeringsbestemmelse i sonen. Med P-kort kan du parkere i sonen, men unntak gjelder blant annet strekninger skiltet med parkering forbudt eller på steder med avgiftsparkering. Her må det betales særskilt avgift. P-kort gjelder bare i den sonen det er utstedt for. Registreringsnummer på kortet og på kjøretøyet skal til enhver tid stemme overens. Dersom bilen blir avskiltet, er ikke sonekortet gyldig. Kortet opphever ikke trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser i sonen.

Når på døgnet gjelder boligsoneparkeringen
Tidspunktene er noe ulik i de enkelte sonene, se soneskiltet eller sjekk kartet for det enkelte området. Beboere i boligsoner må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme.

Utskrift