Skiltbestemmelser

Skrevet av Idar H. Pedersen .

stansforbud

 
Skilt 370 gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og frem til nærmeste vegkryss eller til skiltene "Stans forbudt", "Parkering forbudt", "Parkeringssone", "Parkering" eller til parkometerplass.
Forbudt å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Ingen kjøretøygruppe kan unntas fra forbudet.

stansforbud1

 
Dersom det er nødvendig å reservere plasser for av- og pålessing av vare- og lastebiler, kan skilt 370 anvendes med underskilt som vist her.
Forbudt å stanse mellom kl. 08-17 for andre enn kombi-, vare- og lastebiler samt trekkvogn.
Registrering i vognkortet legges til grunn.

p-forbud

 
På strekning skiltet med "Parkering forbudt" tillates kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Skiltet angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkrys, eller fram til nytt skilt "Parkering forbudt", "Stans forbudt", "Parkeringssone", "Parkering" eller til parkometerplass.
På veg med envegskjøring kan skiltet være satt opp på venstre side alene.

p-sone1

 
Skiltet angir grense for sone (område) hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøyer. De særlige bestemmelser fremgår av symboler og tekst på skiltet. Det kan nyttes symbol for skilt 372 "Parkering forbudt", 370 "Stans forbudt", eller 552 "Parkering" samt tekst og symbol som er tillatt som underskilt til disse.

 p-sone2

 
Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 "Slutt på parkeringssone". For bestemte vegstrekninger innenfor sonen kan det være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans ved oppsatte skilt eller parkometre. For disse vegstrekningene gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.
Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveger. Det er overflødig med skilt på de enkelte gatestrekninger innen sonen.

 p-sone slutt

 
Skiltet angir hvor skilt 376 "Parkeringssone" slutter å gjelde. Symbolet tilsvarer symbolet ved innkjøringen til sonen.

  parkering

 
Parkering er tillatt, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglene. Angir underskilt at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.
Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f eks parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fra der det er plassert og videre i kjøreretningen fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 "Parkering", skilt 370 "Stans forbudt", skilt 372 "Parkering forbudt" eller skilt 376 "Parkeringssone".

Eksempler på underskilt:

underskilt1

 

 underskilt2

 underskilt3

Utskrift