Lokal beskrivelse

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres med A-konto fire ganger årlig med forfall 01.03, 01.06., 01.09. og 01.12. Avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, feiing- og tilsynsgebyr og eiendomsskatt. Det faktureres for 25% av årspris for kommunale avgifter ved hver termin. Forbruk etter måler vann/avløp blir avregnet ved første termin hvert år.

Ved eierskifte mellom to avregningsperioder er selger og kjøper (gjerne ved hjelp av megler i forbindelse med oppgjøret) selv ansvarlig for å gjøre opp kommunale gebyrer seg i mellom. Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen, også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.

Vann og Avløp

Vannavgifter omfatter et fast abonnementsgebyr, et variabelt gebyr etter vannforbruk, samt leie av vannmåler. Vannmålerstanden er stipulert for inneværende år, og vil bli avregnet ved neste vannmåleravlesning. Avregningen fra forrige års stipulerte forbruk mot faktisk forbruk fremkommer av fakturagrunnlaget.
Avløpsavgiftene omfatter et fast abonnementsgebyr, samt et variabelt gebyr som regnes ut etter mengde forbrukt vann. Produsert mengde avløpsvann gjenspeiles av mengde forbrukt vann, og vannmålerstanden blir derfor utslagsgivende også for den variable andelen av avløpsavgiften. Vannmålerstanden blir stipulert ut ifra forrige års avlesning, og vil bli avregnet mot neste vannmåleravlesning. Abonnenter som ikke har vannmåler blir avregnet etter bruksareal på eiendommen.

Behovsprøvet feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Tilsyn med fyringsanlegg kan skje samtidig med feiing eller på annet tidspunkt. Les mer her >>>  

For spørsmål kontakt Haugesund brannstasjon på telefon: 52 74 47 00.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som bystyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt (Eigedomsskattelova).

Eiendomsskatt
Informasjon om eiendomsskatten finner du her >>>

Renovasjonsgebyr

Renovasjonen i Haugesund utføres av Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, og gebyret for tjenesten ble fra høsten 2011 krevd inn av HIM. Renovasjonsgebyret er  fordelt på to fakturaer. Spørsmål om renovasjon og renovasjonsavgiften rettes HIM på telefon 52 76 50 50.

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

KORONAVIRUS

Vi gjør oppmerksom på at åpningstidene for tjenestene kan være endret.
Kontaktopplysninger og informasjon fra tjenesteområdene >>>

Servicesenteret har Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr., postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

In English

Municipal charges and fees

Municipal charges will be invoiced on-account four times per year, with due dates 01.03, 01.06., 01.09. and 01.12. The charges include water and drainage fees, chimney sweeping and inspection fees, and property tax. 25 % of the annual costs of municipal charges are billed each term. Consumption according to the meter for water/drainage is settled at the first term every year.

In case of a change of ownership between two billing periods, the seller and the buyer (usually with the help of the estate agent in connection with the payment) are responsible for settling municipal fees between themselves. The registered owner is at all times responsible for accrued charges on the property, including unpaid municipal fees under previous owners.

Water and drainage

Water charges include a fixed subscription fee, a variable fee based on water consumption, and rent of water meter. The water meter level is stipulated for the current year, and will be settled at the next water meter reading. The settlement from last year's stipulated consumption versus actual consumption is shown on the invoice details.

Drainage charges include a fixed subscription fee, as well as a variable fee calculated according to the amount of water used. The amount of wastewater produced is reflected by the amount of water spent, and the water meter level will thus determine the variable proportion of the drainage fee as well. The water meter level will be stipulated from last year's reading, and will be calculated against the next water meter reading. Subscribers who do not have water meters will have their bills settled according to the usable area of ​​the property.

Needs-based chimney sweeping and inspection of furnace installations

The main principle of the regulation is that sweeping should occur as often as necessary to prevent fire or other damages from occurring. The basis is that individual furnace installations should be evaluated with regard to how often sweeping is necessary. Inspection of furnace installations can occur simultaneously with sweeping, or at other times. Read more here >>>  

For inquiries, contact Haugesund Fire Station on telephone: 52 74 47 00.

Property tax

Property tax is a municipal tax that the city council may decide to issue on the basis of the Property Tax Act.

Property tax

Information about property tax can be found here >>>

Renovation fee

The renovation in Haugesund is carried out by Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, and since the fall of 2011 the service fee has been collected by HIM. The renovation fee is divided into two invoices. Questions about the renovation and the renovation fee can be directed at HIM, telephone no. 52 76 50 50.

 

Utskrift