Lokaldemokrati

Politikk og demokrati

Bystyret er kommunens overordnede styringsorgan. Bystyret består av 49 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen. Bystyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene. Bystyret er kommunens øverste myndighet og treffer beslutninger på vegne av kommunen. Det er mulig for bystyret å fatte nær sagt alle typer vedtak som bystyret selv finner grunn til, men det må holde seg innenfor loven. Kommuneloven eller andre lover gir imidlertid få begrensninger i bystyrets handlingsrom. Derimot setter loven noen krav til hvordan arbeidet i bystyret og bystyreoppnevnte organer skal virke (prosessuelle forhold).

Bystyret har et særlig ansvar for den helhetlige styringen av kommunen. Som øverste plan- og budsjettmyndighet er det viktig at de riktige avveininger foretas mellom ulike særinteresser, sektorinteresser og samfunnsinteresser, og bystyret må vurdere hva som er ønskelig, tjenlig og realistisk innenfor den samlede ressursrammen som kommunen rår over. Kommunestyret og de ulike styrer, råd og utvalg fatter sine vedtak i møter. Bystyrerepresentantene sitter også i kommunens utvalg, komiteer eller i formannskapet. Utvalgene og komiteene behandler sakene som skal til bystyret og avgir innstilling. Disse kan verken bevilge eller beslutte, men kan benytte ulike former for høringer og få utvidet informasjon om en sak før den innstilles til bystyret.

Formannskapet har med utgangspunkt i kommunens vedtatt delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i et stort antall saker. Haugesund kommune har flere kanaler i den demokratiske prosessen.

Kontaktinformasjon

Rådmannens stab
Politisk og administrativt sekretariat
Haugesund rådhus
Postboks 2160
5504 Haugesund

Telefon: 52 74 30 50
Faks: 52 74 30 31

E-post: Postmottak

Innbyggerintinativ

I et demokratisk perspektiv er det viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Retten til å fremme forslag til behandling i bystyrestyret eller fylkestinget kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene / de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg. Retten kan også fremme interessen for de avgjørelser og den prosessen som skjer i bystyret eller fylkestinget. Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

Målgruppe
Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen (dersom forslaget fremmes overfor kommunen) eller i fylket (dersom forslaget fremmes overfor fylkeskommunen). Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Kriterier/Vilkår
Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelsen, eller samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden Selv om vilkårene for behandling av et innbyggerinitiativ ikke er oppfylt, står bystyret/fylkestinget fritt til likevel å ta saken opp til behandling.

Veiledning
Det må formuleres et forslag om det man ønsker bystyret eller fylkestinget skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen/fylkeskommunen opplyse initiativtakerne om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.

Vedlegg
Støtten til forslaget må dokumenteres med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.

Søknaden sendes til
Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 Haugesund

Saksbehandling
Kommunestyret eller fylkestinget må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.

Saksbehandlingstid
Kommunestyre/fylkesting skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal holdes orientert om de avgjørelser som tas med bakgrunn i forslaget.

Klagemulighet
Ikke alle beslutninger om å avvise en sak vil kunne påklages. Det vil bare gjelde dersom saken ville vært et enkeltvedtak om den hadde vært realitetsbehandlet.

Utskrift