Endre/Lage ny reguleringsplan

Enhet for byutvikling, ved planavdelingen, har ansvar for planlegging, samordning og utvikling av kommunens areal og samfunnsutvikling gjennom overordnede planer, strategier, for areal- og transportplanlegging og reguleringsplaner.

Planavdelingen behandler, utarbeider og forvalter arealplaner i henhold til Plan- og bygningsloven. I tillegg utarbeides temaplaner, analyser og veiledningsmateriell.

Se alle reguleringsplaner i kommunen - PLANINNSYN

I Planinnsyn kan du finne informasjon om alle våre gjeldende arealplaner, samt planer som er under arbeid.

Detaljert informasjon

  • Slik ser skjermbildet i innsyn utDu kan hente frem opplysninger om hver enkelt plan ved å klikke deg inn på en planavgrensning.
  • Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser.
  • Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn.
  • For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet.
  • En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon.
  • Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Planer under arbeid
For pågående planarbeid vil du få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det.

Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Planpakke for private planforslag og endring av reguleringsplan

 Forside oppstartsmøteskjemaForside planpakkePlanpakke for private planforslag, inkludert endring av reguleringsplan inneholder informasjon om fremgangsmåte, gebyr, varsling, tekniske krav, utredningskrav og vurderingsgrunnlag for endring av reguleringsplan, m.v. Det er ventet at forslagsstiller og plankonsulent er kjent med planpakken før innsending av skjema for anmoding av oppstartsmøte.

Skjema for oppstartsmøte (anmoding og referat) skal brukes ved anmodning av oppstartsmøte og ved ønske om å endre eksisterende reguleringsplan. Skjemaet fylles ut og sendes Haugesund kommunes postmottak. I den videre saksgangen vil det utfylte skjemaet brukes til å gjennomføre oppstartsmøte og ferdigstille referatet etter oppstartsmøtet.

 Adresseliste høringsinstanser

 

 Overordnede planer og strategier

En oversikt over kommunens overordnede planer, strategier og supplerende dokumenter er tilgjengelig her: https://www.haugesund.kommune.no/lokaldemokrati/kommunale-planer/kommuneplan

(Vær oppmerksom at Sentrumsplanen, under fane for "Kommunedelplaner (areal), har flere analyser og rapporter enn de som er del av kommuneplanen.)

Gebyr

Gebyrregulativ for Enhet for byutvikling (Sist endret 30.01.2019)

Relevante lenker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift