Utvalg, råd og komiteer

 

Politikk og demokrati

INNSYN I POLITISKE UTVALG, MØTER OG  DOKUMENTER >>>

Bystyret er kommunens overordnede styringsorgan. Bystyret består av 49 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen. Bystyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene.

Bystyret er kommunens øverste myndighet og treffer beslutninger på vegne av kommunen. Det er mulig for bystyret å fatte nær sagt alle typer vedtak som bystyret selv finner grunn til, men det må holde seg innenfor loven. Kommuneloven eller andre lover gir imidlertid få begrensninger i bystyrets handlingsrom. Derimot setter loven noen krav til hvordan arbeidet i bystyret og bystyreoppnevnte organer skal virke (prosessuelle forhold).

Bystyret har et særlig ansvar for den helhetlige styringen av kommunen. Som øverste plan- og budsjettmyndighet er det viktig at de riktige avveininger foretas mellom ulike særinteresser, sektorinteresser og samfunnsinteresser, og bystyret må vurdere hva som er ønskelig, tjenlig og realistisk innenfor den samlede ressursrammen som kommunen rår over. Kommunestyret og de ulike styrer, råd og utvalg fatter sine vedtak i møter.

Bystyrerepresentantene sitter også i kommunens utvalg, komiteer eller i formannskapet. Utvalgene og komiteene behandler sakene som skal til bystyret og avgir innstilling. Disse kan verken bevilge eller beslutte, men kan benytte ulike former for høringer og få utvidet informasjon om en sak før den innstilles til bystyret.Formannskapet har med utgangspunkt i kommunens vedtatt delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i et stort antall saker. Haugesund kommune har flere kanaler i den demokratiske prosessen.

De ulike komiteer, råd og utvalg er:

 • Bystyret (49 rep.)
 • Formannskapet (11 rep.)
 • Plan- og miljøutvalget (11 rep.)
 • Personalpolitisk utvalg og frohandlingsutvalg (5 + 2 rep.)
 • Klageutvalget  (5 rep.)
 • Styret for kultur- og festivalutvikling (5+2 rep.)
 • Kontrollutvalget (7 rep.)
 • Helse- og omsorgsstyret (7 rep.)
 • Oppvekststyret (7 rep.)
 • Ungdomsrådet 
 • Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (5 rep.)

Partiene

De partiene som er representert i Haugesund bystyre i inneværende periode er:

 • Arbeiderpartiet (19 rep.)
 • Fremskrittspartiet (7 rep.)
 • Høyre (11 rep.)
 • Kristelig Folkeparti (3 rep.)
 • Miljøpartiet De Grønne (2 rep.)
 • Pensjonistpartiet (2 rep.)
 • Senterpartiet (1 rep.)
 • Sosialistisk Venstreparti (2 rep.)
 • Venstre (2 rep.)

Web-TV

Alle møter i bystyret og formannskapet blir direkte overført via kommunens web-TV. Dette er "live-overføring" av møtene via www.haugesund.no. Bystyremøtene starter vanligvis klokken 18.00 onsdager, mens formannskapsmøtene starter klokken 13.30 onsdager dersom ikke annet er annonsert.Dersom du ikke har anledning til å se disse direkte, er det mulig å se film fra møtearkivet.

Skriv inn følgende adresse i nettleseren din: http://haugesund.kommunetv.no/ og velg Bystyret i menyen for å se direkteoverføring av møtet.

Protokoller

Protokoller fra møtene og annen innsyn og søk i saker finner du i kommunens innsynsmodul >>>

Utskrift