Kommunevåpen

Haugesund kommune fikk nytt byvåpen til byens 75-års jubileum i 1929. Dette erstattet det gamle fra 1862 med sildetønner, anker og de tre fykende måker.

Haugesund fikk sitt første byvåpen ved bystyrevedtak 29.12.1862. Det var tegnet av A. Fenger Krog. På dette våpenet var avbildet tre åpne sildetønnner, et anker og tre fykende måker i bakgrunnen. Det skulle vise at byen var grunnlagt på sild og skipsfart. De tre tønnene symboliserer i tillegg fastlandet, Risøy og Hasseløy som tre bydeler. Til byens 75-års jubileum ble det utformet et nytt våpen, hvor bare de tre måkene fra det gamle er beholdt. Det er tegnet av Hallvard Trætteberg og ble godkjent ved kongelig resolusjon den 5.3.1930. Det viser tre fykende måker i sølv på blå bakgrunn i tillegg til gullkrone.

Byvåpen

Fargebruk
Kommunevåpenets farger skal i trykksaker være som beskrevet i profilmal. Dette tar utgangspunkt i at kommunevåpenets farger er gullkrone og sølvmåker i tillegg til Process Blue som er riktig farge på skjoldet. Gull og sølv kan brukes i spesielle tilfeller. Våpenet skal trykkes uten noen konturstrek langs skjoldkanten.

Skrifttype
Navnet "Haugesund kommune" gjengis med skrifttypen Helvetica med stor forbokstav og ellers små bokstaver.

Plassering
I følge heraldiske regler skal våpen stå øverst til venstre på brevarket. Skriften skal plasseres i henhold til faste regler under eller ved siden av skjoldet. For publikasjoner er det faste maler til bruk i utforming. Malene er utarbeidet i Word og inneholder en profilstripe som hovedkjennetegn.

På internett er hovedregelen at virksomhetens tilhørighet til Haugesund kommune skal vises ved bruk av byvåpenet. Regler for farge og størrelsesforhold gjelder også her. Våpenet skal plasseres øverst på venstre side av skjermbildet. I våpenet skal det ligge lenke til kommunens hovedside.(http://www.haugesund.no) slik at man ved å klikke på våpenet kommer direkte til disse sidene.

Det er et fastsatt oppsett for visittkort. Her er profilstripen plassert øverst med byvåpen øverst til venstre. Profilstripen består av tekst - Haugesund kommune med et profilelement på mørk blå bakgrunn. Skrifttypen er Helvetica.

Eiendomsrett og bruksrett
Haugesund kommune er eier av byvåpenet. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunen og kommunens administrasjon og virksomheter under utøvelse av kommunal virksomhet, og som dekorasjon i kommunal sammenheng. Våpenet kan også brukes som eiermerke på kommunale bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenet kan brukes til jakkemerker o.l. og på veiskilt når skiltet angir administrativ grense.

Ordføreren kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser. Segl, merke eller våpen må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som benytter det innehar noen kommunal stilling eller representerer kommunens myndigheter på annen måte. Tvisttilfeller om hvem som får bruke bymerket kan bringes inn for formannskapet. Våpenet skal ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, for eksempel i private brev. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med byvåpenet.

Debatten om det nye byvåpenet

Øyvind Bjørnson har skrevet om dette i boken Haugesund 1914 – 1950.
Haugesund fikk sitt første byvåpen allerede i 1863. Det var laget av Fenger Krogh og er et helt lite landskapsbilde. De tre sildetønnene skulle visstnok symbolisere byens "Spaltning i tre Hovedavdelinger, Fastlandet, Hasselø og Riisø". I august 1913 utnevnte formannskapet en komité som skulle uttale seg om "farvesammensetningene mv. av det nuværende byvaaben". Medlemmene var Arne Lothe, C.M. Rønnevig, D. Lütcherat og Ole Frøvig.

Komiteen henvendte seg til Riksarkivet og fikk klar beskjed om at det gamle våpen ikke ville bli godkjent da det ikke var i pakt med heradikkens regler. Regneren Eivind Nielsen, haugesunder, bosatt i Kristiania, tegnet noen utkast, og Riksarkivet anbefalte ett som hadde tre skrånede felt med hvert sitt symbol: sild, måke og anker. Komiteen synes det lå for langt fra det gamle våpen og ba så kunstmaler Eilif Petersen om hjelp. Han hadde ikke tid, men anbefalte kunstmaler Andreas Bloch. Bloch laget to utkast. Før formannskap og bystyre behandlet saken, foreslo en av byens borgere å la Haraldstøtta bli hovedmotiv i byens våpen. Bloch ble begeistret for ideen og uttalte at han ville trekke sine egne forslag. Men bystyret vedtok, mot Rønnevigs advarsel om at det var nytteløst, å be Justisdepartementet om å få godkjent det gamle! "Og faar vi ikke Approbation saa faar vi beholde det uten. Der er det ingen som tar fra os," sa Wrangell i debatten.

Justisdepartementet sa nei. I mai 1925 ble så en ny byvåpenkomité oppnevnt med Christian Haaland som drivende formann. Komiteen tok igjen kontakt med Kolsrud. Viktigst var det imidlertid at arkivar H. Trætteberg, senere landets fremste heraldiker, "fikk et særlig opdrag til – i stadig samarbeide med professor Kolsrud – å fremlegge og bearbeide de forskjellige motiver og utkast".

Trætteberg laget selv flere forslag, og Kolsrud og førstearkivar Chr. Brinchmann, som komiteen hadde oppnevnt til jury, pekte på at flere av dem var egnet. Komiteen ble ikke enig i sitt møte i februar 1926 og utsatte saken. Men nå begynte det å haste med å få et godkjent byvåpen til det nye rådhuset som nærmet seg fullføring. 7. desember 1929 kunne Trætteberg presentere et utkast som han kalte "Tre fluvående maaker" i to varianter: En med tre små sild under murkronen og en fri for sild Måkene syboliserte "byen som henter sin næring fra havet (...) sildefisket (...) skibsfarten". Kolsrud anbefalte å ta med sildene. Komiteen gikk enstemmig inn for utkastet, men delte seg i tre når det gjaldt sildene under murkronen.

I bystyret kom også sildespørsmålet til å prege debatten. Chr. Haaland mente at sildene ville bryte balansen i våpenet. Rønnevig talte varmt for sild og pekte på at selv om byens forhold til sild var annerledes nå, så måtte en ikke glemme hva byen var kommet av! Westerlund pekte på at Haugesund ikke lenger var noen spesifikk fiskeby. Ved avstemningen fikk Rønnevig støtte av 25 representanter, mens 33 stemte for tre måker og ingen sild, og dermed hadde Haugesund endelig fått sine tre sølvmåker på blå bunn.


Tidligere kommunevåpen

Det gamle byvåpen  Eivinds Nilsens utkast  Andreas Blochs forslag 1915  Trætteberg forslag fra 1919  Trættebergs utkast fra 1920  Thv Astrups forslag  Haugesund byvåpen siste forslag

Utskrift