Kommunale planer og planprosesser

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger.

Kommuneplanens arealdelHaugesund kommune ved planavdelingen søker å legge forholdene til rette for den konkrete planlegging (kommuneplan og reguleringsplan) etter loven. Vi følger de retningslinjer og mål statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen.

En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill fra kommunens side både med private, lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeiding av planene. 

Her finner du en oversikt over Haugesund sine overordnede samfunns- og arealplaner, både eksisterende og framtidige. Vi håper dette bidrar til gode planprosesser og økt medvirkning.

Utskrift