Parkavdelingen

Om oss

Parkavdelingen utfører grøntfaglige driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg og anlegg. I tillegg forestår vi utbygging/rehabilitering av kommunale grøntanlegg. Avdelingen utfører også arbeider for Statens vegvesen, fylkeskommunen og private.

Barn og unge
Avdelingen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge. Parkavdelingen legger til rette parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftslivanlegg med hensyn til trivsel og aktivitet for å bedre byens positive opplevelsesmiljø. Det tas vare på og tilrettelegges for trær og annen vegetasjon, og mulighet til opphold og fysisk aktivitet sikres, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse for alle byens innbyggere.

Felling av trær
Parkavdelingen forsøker å behandle søknader om trefelling fortløpende.

Innkomne søknader vurderes og eventuelle tiltak iverksettes i løpet av påfølgende vinter. Spesielle saker kan få annen behandling.

Vanning rundkjøring - Foto: Tor André Johannessen

Vanning rundkjøring - Foto: Tor André Johannessen

Kontakt oss

Telefon: 52 74 30 00
E-post:

Besøksadresse:
Driftsbygget, Jovegen 90
5514 Haugesund

Postadresse:
Haugesund kommune
Teknisk enhet
Postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift