Teknisk enhet

Om Teknisk enhet

Teknisk enhet har ansvar for drift av kommunens vann og avløpsnett, trafikkarealer, parker og friområder. Enheten behandler tekniske planer, utslippssøknader og saker med betydning for drikkevann. I tillegg har enheten prosjektledelse ved utbygging av bolig- og næringsområder. Les mer om enhetens seksjoner ved å trykke på fanene over.

Kontakt oss

Telefon: 52 74 45 50 (07.30 - 15.00)
Vakt-telefon vann og avløp: 952 65 295
Vakt-telefon brøyting og strøing: 952 65 295 

E-post:  

Besøksadresse
Jovegen 90, rett ved Årabrot miljøpark.

 

Park

Parkavdelingen
Park utfører grøntfaglige driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg og anlegg. I tillegg forestår vi utbygging/rehabilitering av kommunale grøntanlegg. Avdelingen utfører også arbeider for Statens vegvesen, fylkeskommunen og private. Avdelingen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge. Parkavdelingen legger til rette parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftslivanlegg med hensyn til trivsel og aktivitet for å bedre byens positive opplevelsesmiljø. Det tas vare på og tilrettelegges for trær og annen vegetasjon, og mulighet til opphold og fysisk aktivitet sikres, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse for alle byens innbyggere.

Parkavdelingen behandler søknader om trefelling fortløpende. Innkomne søknader vurderes og eventuelle tiltak iverksettes i løpet av påfølgende vinter. Spesielle saker kan få annen behandling.

pdf Søknad om hogst på kommunalt område

pdf Dugnadsmidler

Gartnerplan 2019 - 2023

Informasjon om dugnadsmidler (PDF)

Rusken >>>

Skjøtselsavtaler >>>

Friområde>>>

Plan og utbygging

Kommunalteknisk planlegging, prosjektering og utbygging. Planseksjonen arbeider med planlegging og utbygging av nye vann- og avløpsanlegg og utbygging med tilrettelegging av boligfelt og industrifelt, fra prosjekteringsstadiet til ferdig opparbeidede tomter klar for salg. Andre oppgaver vi har er tilsyn på dammene i kommunen.All utbygging med 4 enheter eller mer, rene veg/ledningsarbeider eller større bygg, krever en teknisk plan inkludert beskrivelse.

Nyttige dokumenter

icon Krav til innlevering av innmålinger

icon Krav til innsending av avfallsplan (6.31 kB)

icon Krav til tekniske planer (147.35 kB)

icon Lokal renovasjonsnorm (29.27 kB)

icon Notat vedr. HIMs forslag til renovasjonsnorm (24.23 kB)

icon Retningslinjer for legging av kabler og ledninger kommunal veg (25.42 kB)

icon Verdisettingskart (1.25 MB)

icon Behandling av tekniske planer (107.86 kB)

Veg

Vegavdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale trafikkarealer og torg. Dette omfatter i overkant av 200km veg, 50km gang- og sykkelveg og 15km riks- og fylkesveg innen Haugesund kommune. Målsetningen til avdelingen er å sikre miljømessig god og trafikksikker framkommelighet for alle trafikantgrupper, med spesielt fokus på myke trafikanter og kollektivtrafikk. 

Kontaktpersoner:
Avdelingsleder: Kjetil Lindanger -  
Oppsynsmann: Inge Helgesen –  

Telefon: 52 74 45 50 i tidsrommet 07.00 - 15.00 (alternativt Servicekontoret: 52 74 30 00)
Vakttelefon ved hastesaker: 952 65 295 etter kl. 15 og i helger.

OBS! Saker som gjelder følgende veger må rettes til Statens vegvesen på telefon 02030:
E-134 - Haukelivegen/Karmsundgata, FV 924 - Austrheimvegen/Skeisvollsvegen,
FV 922 - Fjellvegen/Storasundgata(til Salhusvegen), FV 47 - Tittelsnesvegen/Karmsundgata,
FV 938 - Skjoldavegen øst for Karmsundgata, FV 831 - Spannavegen sør for Storasundgata

Gravetillatelser og arbeidsvarsling >>>

Vinterdrift (brøyting, salting osv.)

Kommunen har vinterberedskap i perioden medio desember - primo mars. I denne perioden er 4 ansatte til enhver tid på vakt, og flere blir kalt inn ved behov. Vegavdelingen har følgende rutiner/prioriteringer ved brøyting og strøing:

1. Kollektiv-traséer og skoleveier
2. Busslommer, sykkel- og gangveger, samt boligfelt

Les mer om vinterdrift

Torgplass og bruk av kommunal veggrunn

Alle plasser for torgsalg er forhåndsdisponert til formålet. Avtale om bruk og innkreving av leie ivaretas av servicesenteret (tlf.: 52 74 30 00). For bruk av kommunal veggrunn til festivaler, riggområde o.l skal skriftlig søknad sendes teknisk enhet og politiet. Søknad om stillas, container-plassering o.l. må sendes politiet for avklaring av trafikale forhold omkring tiltaket. 

Vegavdelingen kan være behjelpelige med utarbeidelse av skiltplan, samt sikrings- og sperremateriell.

Gatelys

Haugaland Kraft drifter og vedlikeholder gatelys for Haugesund kommune.
Feil på gatelys kan meldes Meld inn mørke gatelys her, eventuelt på telefon 05270.

Les mer om gatelys

Vann og avløp

Teknisk enhet har ansvar for planlegging, nyetablering, drift og vedlikehold innenfor vann og avløp. Arbeidsoppgavene til vann- og avløpsseksjonen er drift, prosjektering, utbygging og vedlikehold av vannforsyningen og avløpsanlegg i Haugesund. Her inngår bl.a. overvåking og kontroll av vannkilde og nedbørsfelt, overvåking av nettvann, lekkasjesøking, sanering av dårlige ledninger, samt årlig rengjøring av ledningsnett og bassenger. I tillegg kommer legging, desinfeksjon, tetthetsprøving og igangsetting av nye hovedvannledninger.

Nyttig informasjon vann

Nyttig informasjon avløp

Gode råd

Gode råd!

Vann-fra-springen banner

I Haugesund kommune har vi naturlig, kortreist, godt og rent vann i springen. Vannet hentes fra Stakkastadvatnet og renses ved Haugesund vannverk på en sikker og miljøvennlig måte. Daglig behov for vann for en voksen person er ca 2 liter. Ved trening og aktivitet øker behovet.

En liter vann fra springen koster ca 3 øre. En liter flaskevann koster... mange ganger mer... faktisk mer enn bensin... I tillegg skal flaskene produseres, transporteres og kastes. Vannet i springen renner i rørene – nesten uten hjelp fra annet enn tyngdekraften... Det er miljøvennlig det!
Det er opp til deg, men her er det både miljø og penger å spare... Les mer om Haugesund vannverk her >>>

 

Do-vett banner

Det er bare tre ting som skal i do – tiss, bæsj og dopapir. Driftspersonellet på teknisk driftsenhet i Haugesund kommune bruker mye tid – og penger - på problemer som oppstår på det kommunale ledningssystemet på grunn av ting som kastes i avløpet. Våtservietter, vaskefiller, kondomer etc. tetter rør og stopper pumper... Pumper må skiftes ut, rør må stakes opp etc.

Ved å holde seg til regelen om hva som skal i do: «tiss, bæsj og dopapir» kan alle være med å hjelpe til å gjøre vedlikeholdet lettere og å holde utgiftene nede. Husk at det like gjerne kan være dine egne private rørledninger som går tette – da er det du som får regningen selv... Lær mer dovett på www.dovett.no 

 

Fett-vett banner

Matrester, som f.eks en suppegryte som ikke er spist opp, er lette å bli kvitt med å kaste den i do.. Ute av syne – ute av sinn.. Men, mat som vi ikke spiser er det andre som blir glade for å få – nemlig rottene... Kaster vi matrester i avløpet er vi med å holde liv i rottene. I tillegg er fettet i maten med på å tette rørene i avløpssystemet. For eksempel fettet som vi skyller av stekepannen med varmt vann... det størkner fort nede i avløpssystemet.

Det er derfor bedre å la fettet stivne i stekepanna, tørke av pannen med et kjøkkenpapir og kaste det i matavfallet. Supperester kan man f.eks fylle på en tom melkekartong og kaste i søppelet.


Gatesluker, sluker på gårdsplassen, i gårdsrom etc.. går enten til avløpssystemet eller til vassdrag/sjø. Det er viktig å bruke fettvettet også her... Matrester, fett, malingsrester og lignende skal IKKE tømmes i sluket... For mer info se www.fettvett.no

Det er forbud mot matavfallskvern i Haugesund kommune. Matrester i avløpet danner uheldige gasser, tetter rørene og er med på å holde liv i rottene.

 

Utskrift