Helse, omsorg og sosiale tjenester

Tjenester

Det er direktør Sissel Hynne som er øverste leder for helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund kommune. Virksomhetsområdet består av Fellestjenester, Institusjonsdrift , helse- og hjemmetjenester, Enhet for psykisk helse og rus, tiltaks- og boligenheten og NAV.

Du finner mer informasjon om de ulike virksomheten her >>>

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen skal sikre helhetlige helse- og omsorgstjenester, gjennom tettere samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. Haugesund kommune har inngått omfattende og forpliktende samhandlingsavtaler med Helse Fonna.

Gjennom fokus på friskliv, folkehelse og tidlig forebygging skal helsetjenestene arbeide for å forebygge og unngå sykdom, og legge forholdene til rette for friske og aktive liv.

De økonomiske virkemidlene i Samhandlingsreformen har ansvarliggjort kommunene for bruken av tjenester i spesialisthelsetjenestene. Kommunene finansierer en del av kostnadene når egne innbyggere legges inn på sykehus, og betaler helseforetakene når ferdigbehandlede pasienter blir liggende inne på sykehus.

Haugesund kommune har opprettet en egen styringsgruppe for Samhandlingsreformen. Her ser du noen av prosjektene kommunen har satt i gang:

Utskrift