Behov for tekniske hjelpemidler

Fysio- og ergoterapitjenesten er koordinerende instans for kommunalt hjelpemiddellager. Det er UNI-K som drifter dette, men det er helsepersonell som vurderer behov og sender bestilling på utlån av nødvendige hjelpemidler når det er korttidsbehov for byens innbyggere.

Tekniske hjelpemidler skal hjelpe den enkelte til å fungerer mer selvstendig og klare seg i hverdagen på tross av sykdom eller skade.
Er behovet relatert til en varig diagnose, skal søknad om tekniske hjelpemidler sendes Nav hjelpemiddelsentral i Rogaland. Fysio- og ergoterapeutene samt annet helsepersonell kan bistå deg i søknadsprosessen .

Er skaden eller sykdommen midlertidig vil du kunne få låne de viktigste hjelpemidlene fra kommunens hjelpemiddellager slik at du kan fungere i eget hjem.
Ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten hvis du trenger mer info eller hjelp; Tlf 52 74 40 90 Har du kontakt med hjemmetjenesten kan de også hjelpe deg. 

Hjelpemiddelsentralen i Rogaland - HMS-R Forus

HMS-R, er en del av Rikstrygdeverket, og er vedtaksinstans for søknader om hjelpemidler det søkes om ved varig behov for tekniske hjelpemidler.  Fysio og ergoterapi - voksne - søknadsskjema. Skjemaet gjelder søknad om fysio- og ergoterapitjenester og det må krysses av i rubrikk "Vurdering av tekniske hjelpemidler".
Søknadsskjemaet fås også ved henvendelse til NAV eller til Servicesenteret tlf. 52 74 30 00.

Utskrift