Fysio- og ergoterapitjenesten

Om oss

Fysio-og ergoterapitjenesten er en del av Haugesund kommunes helsetilbud, som ligger under Helse og hjemmetjenester. Vårt mål er at alle innbyggere skal mestre livet og hverdagen på egne premisser best mulig. Fysio-og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelse og tilrettelegging til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Etter en undersøkelse eller kartlegging vil vi sammen finne en god løsning for den enkelte, ut fra brukerens egne mål.

Tjenesten driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse. 

I tillegg er vi koordinerende instans for kommunalt hjelpemiddellager som driftes av UNI-K. Dette kan benyttes av helsepersonell når innbyggere har midlertidig behov for hjelpemidler.

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Haugesund kommune har 23 privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra kommunen.

De kan i tillegg til individuell behandling på institutt, blant annet tilby

  • Hjertetrim (ved fysioterapeut Astrid Luhr)
  • Kolsgruppe (ved Haugesund Medisinske Senter)
  • Terapiridning (ved Tone Grinde Seeberg, Gard fysioterapi).
  • Bassenggruppe ved Havnaberg  

Kontakt oss

Fysio- og ergoterapi barn og unge
Senter for barn og unge
Skåregata 101
5528 Haugesund (inngang Kirkegata)

Fysio- og ergoterapi voksne
Skåregata 92 - Markedet
5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 HAUGESUND

Tlf. 52 74 40 90
Faks 52 74 31 41

 

På disse telefontidene kan du nå oss på tlf. 52 74 40 90

Mandag               08.30 - 11.30

Tirsdag                12.30 - 15.00

Onsdag               Ingen fast telefontid

Torsdag               12.30 - 15.00

Fredag                 Ingen fast telefonvakt

In English

The physical therapy and occupational therapy service is a part of Haugesund’s healthcare system, as a part of the municipality’s health and home care services. We aim to make all inhabitants master their day-to-day lives on their own terms, in the best way possible. The physical- and occupational therapy service offers examinations and individual programs to people with problems related to movement and physical activity. Based on an examination or mapping of the patient we’ll work together with each individual to find a good solution, based on the user’s own goals.

The service also does health-promoting and preventive work. The goal is to reduce risk factors which may lead to deteriorating health. In addition, we’re a coordinating body for the municipal aids service (Kommunalt hjelpemiddellager), which is run by UNI-K. Medical personnel may use this service if inhabitants require temporary aids.

Physical therapists in private practice

23 physical therapists in private practice receive operating subsidies from Haugesund municipality.

In addition to individual treatment at clinics, they can offer:

  • Cardiac rehabilitation exercise (by physical Therapist Astrid Luhr)
  • COPD (KOLS) group (by Haugesund Medisinske Senter)
  • Therapeutic horseback riding (by Tone Grinde Seeberg, Gard Fysioterapi)
  • Pool therapy group at Havnaberg

Utskrift