Omsorgssentre, sykehjem og behandlingssenter

Om oss

Her finner du informasjon om Bjørgene omsorgssenter, Haraldsvang omsorgssenter, Udland omsorgssenter og Sentrum behandlingssenter. Vardafjell sykehjem er en del av Haraldsvang omsorgssenter.

Kontaktinformasjon finner du på det enkelte omsorgssenter, sykehjem eller behandlingssenter.

Bjørgene omsorgssenter ligger i søndre bydel og har tre avdelinger: aldersdement avdeling med egen inngang, somatisk avdeling og aldershjemsavdeling. Dagavdelingen, administrert av hjemmetjenesten, og det er omsorgsboliger ved siden av omsorgssenteret.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene har også kontorer her, og det er undervisningslokaler i underetasjen til aldersdementavdelingen.

Haraldsvang omsorgssenter inneholder dagavdeling, produksjonskjøkken og sykehjem med avdelinger for personer med demens og somatiske avdelinger.

Vardafjell sykehjem ligger i østre bydel og ble gjenåpnet 30. januar 2018 etter å ha vært gjennom en omfattende rehabilitering. Det er en del av Haraldsvang sykehjem, og gir tilbud til pasienter med demenssykdom.

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel, og består av sykehjem, omsorgsboliger og dagavdeling.

Sentrum behandlingssenter ligger i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten består av avdeling for korttid- og rehabilitering og avdeling for mottak, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling.

Hvilke utgifter skal dekkes ved kort- og langtidsopphold i institusjon >>>

RETNINGSLINJER FOR FOTOGRAFERING OG FILMING - HELSE OG OMSORG 

Bjørgene

Bjørgene omsorgssenter ligger i søndre bydel og har tre avdelinger: aldersdement avdeling, somatisk avdeling og aldershjem. De grunnleggende verdiene til omsorgssenteret er trygghet, respekt og medbestemmelse. Alle avdelingene har temaundervisning for personalet, samt etiske refleksjonsgrupper.

Omsorgssenteret er basert på tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell samt aktivitør, merkantilt personell, husøkonom og tilsynsleger. Avdelingene får besøk av om besøkshund. Vi har kontakt med fforskjellige frivillige organisasjoner, den kulturelle spaserstokken samt egen serveringstralle organisert av frivillige.
Frisør og fotpleier har avtale med omsorgssenteret.
Kontakttelefon aktivitør: 52 74 46 08

Om avdelingene
Aldersdementavdelingen har egen inngang til venstre for hovedinngangen. Avdelingen har 30 pasientrom fordelt på fire grupper: øst, vest, nord og sør, med gjennomgang via felles sansehage. Kontakttelefon: 52 74 46 50

Somatisk avdeling, 2. etasje har 27 pasientrom, fordelt på to grupper med felles stue og sansehage på nordsiden av avdelingen.
Kontakttelefon: 52 74 46 20/29

Aldershjemsavdelingen, 3. etasje har 27 pasientrom, fordelt på to grupper med felles stue med utgang til terrasse.
Kontakttelefon: 52 74 46 31/32

Besøkstider
Det betyr mye for den enkelte å få besøk av venner og familie, og det er ingen faste besøkstider. Delta gjerne på arrangementer sammen med pasienten
(se oppslag i avdelingene og i vestibyle).

Brukerråd

Bjørgene omsorgssenters brukerråd er for tiden representert av Siri Nærum Lundberg (pårørende), Kjell Otto Vikse (pårørende) og Eldbjørg L. Håkonsen (pasientrepresentant).

Vedtatt om brukerrådet i bystyret: «Brukerråd skal opprettes for hvert omsorgssenter, og fungerer som et rådgivende organ for ledere ved disse enhetene. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Sakene som brukerrådet behandler skal være av generell art, det vil si at saker knyttet til enkeltpersoner ikke behandles i brukerrådet.»

Hensikten med brukerrådet er å fremme saker til pasientenes felles beste.

Informasjonshefter

Kontaktinformasjon
Bjørgene omsorgssenter
Besøksadresse: Diktervegen 29,
Postadresse: Postboks 2160
5504 Haugesund
Telefon: 52 74 46 00 (sentralbord). Se ellers vedlagt informasjonshefte.

Enhetsleder er Kristin D. Vika

 Hvilke utgifter skal dekkes ved kort- og langtidsopphold i institusjon >>>

Les mer om utviklingssenteret her >>>  

Haraldsvang

Haraldsvang omsorgssenter inneholder dagavdeling, produksjonskjøkken og sykehjem med avdelinger for personer med demens og en avdeling for personer med somatisk sykdom. Haraldsvang sykehjem og Vardafjell sykehjem tilhører samme enhet.

Avdeling 1, Vardafjell, og avdeling 2, Haraldsvang tredje og fjerde etasje, er avdelinger for personer med demens. Avdeling 3, Haraldsvang andre etasje, er en somatisk langtidsavdeling. Avdeling 2, tredje etasje har ett rom som brukes til korttidsopphold. Det er 54 pasienter som bor på Haraldsvang sykehjem, og 34 pasienter på Vardafjell sykehjem.

Besøkstider ved sykehjemmet
Sykehjemmet har ingen faste besøkstider. Pårørende og besøkende er velkommen. Ta gjerne kontakt med personalet hvis du lurer på om tidspunktet passer. Frokost serveres ca. kl. 09.00. Lunsj kl. 12.30. Middag serveres kl.15.30 og kveldsmåltidet fra kl.18.30.

Kontaktinformasjon
Besøksadresser:
Haraldsvang omsorgssenter
Framvegen 6, 5519 Haugesund
Vardafjell sykehjem
Fjellvegen 19, 5532 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon 52 74 43 00 (sentralbord)
Telefaks 52 74 43 01

Avdelinger
Avdeling 1, demens,
Vardafjell, telefon 417 04 831
Avdelingssykepleier Hildgunn Berge,  

Avdeling 2, demens,
Haraldsvang, telefon 52 74 43 52
Avdelingssykepleier Unni Renden,  

Avdeling 3 somatikk,
Haraldsvang, telefon 52 74 43 42
Avdelingssyekpleier Andreas Tørring,  

Fagansvarlige
Avdeling 1, demens, Vardafjell sykehjem: Liv Eiken
Avdeling 2, demens, Haraldsvang sykehjem, 4. etasje: Anne Mette Espelid Ulveraker

Avdeling 2, demens, Haraldsvang sykehjem, 3. etasje: Charlotte Gilbu
Avdeling 3, somatikk, Haraldsvang sykehjem, 2. etasje: Elisabeth K. Finshus

Enhetsleder er Astrid Håland, telefon 52 74 46 49 eller 95 89 76 72

 Hvilke utgifter skal dekkes ved kort- og langtidsopphold i institusjon >>>

 Informasjon om Haraldsvang sykehjem >>>

Vardafjell

Vardafjell sykehjem er organisatorisk underlagt Haraldsvang sykehjem.

Vardafjell sykehjem (tidligere Vardafjell helsehus) gir nå tilbud til pasienter med demenssykdom.

Vardafjell sykehjem
Fjellvegen 19, 5532 Haugesund

Hvilke utgifter skal dekkes ved kort- og langtidsopphold i institusjon >>>

Informasjon om Haraldsvang sykehjem

Udland

  pdf Les informasjonsbrosjyre om Udland omsorgssenter >>>

Udland omsorgssenter består av tre sengeavdelinger, en aldersdementavdeling og to somatiske langtidsavdelinger, samt omsorgsboliger, dag og aktivitetsavdeling. Det er for tiden 73 pasienter på sengeavdelingene. Overordnede mål og visjon for Udland omsorgssenter er:
Vi skal skape et senter der brukere og pårørende skal bli møtt med:

  • respekt
  • likeverd
  • ansvarlighet

Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom brukere og personalet.

Målsetting
Udland omsorgssenter skal ha fokus på brukernes behov og aktivt bidra til at den enkelte kan utnytte sine ressurser. Omsorgssenteret skal være en levende organisasjon i stadig utvikling, både faglig og personalmessig. Gjennom holdningsskapende arbeid bidra til fleksibel bruk av enhetens og kommunens felles ressurser.

 

Enhetsleder er Eli Kristoffersen

Kontaktinformasjon
Udland omsorgssenter
Stallvegen 30, 5517 Haugesund
Telefon: 52 74 38 60

Hvilke utgifter skal dekkes ved kort- og langtidsopphold i institusjon >>> 

Sentrum behandlingssenter

 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Karmsundgata 134, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 38 00
Enhetsleder er Ingrid Maria Ask.

Sentrum behandlingssenter holder til i nye og flotte lokaler ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Enheten har 60 sengeplasser fordelt på to avdelinger.

5. etasje er en avdeling for pasienter som av ulike grunner har behov for et korttids- eller et rehabiliteringsopphold. Tre av plassene er øremerket til vekselplasser. I 6. etasje har vi avdeling for øyeblikkelig hjelp, mottak og lindrende behandling.

Vi har som visjon at vi skal skape et senter der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal.

Personalet ved Sentrum behandlingssenter består av sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Mange med videreutdanning innen ulike felt. Vi har også fysioterapeut/ergoterapeut og legedekning tilsvarende to årsverk. Det er også tilknyttet diakontjenester til senteret. Hver avdeling har en avdelingssykepleier og to fagansvarlige sykepleiere. Husøkonom og husøkonomassistent, sekretær og saksbehandler har også sitt virke her.

I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det etablert rehabiliterings- og mottakssenger i kommunen. Vi tar imot pasienter fra sykehuset som trenger et lite opphold på sykehjem før de kan reise hjem, samt pasienter som har behov for rehabilitering etter akutt sykdom eller skade. Enheten har tett samarbeid med hjemmebaserte tjenester og Vedtakskontoret. Fokus er at pasientene skal få hjelp til i størst mulig grad å gjenvinne dagliglivets funksjoner. Det er ingen pasienter som bor fast på senteret, alle sengeplassene er forbeholdt pasienter som har behov for ett eller flere kortere opphold. Det er vedtakskontoret som tildeler tjenester til pasienter som har behov for kommunale helsetjenester.

Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og å gi tjenester nærmere der pasienten bor. Etablering og drift av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et tiltak for å nå samhandlingsreformens intensjoner. Dette er et tilbud om en kommunal hasteplass til pasienter som er i en tilstand eller situasjon der utredning, eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for et opphold uten unødvendig venting. Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes.

Besøkstider
Det betyr mye for den enkelte å få besøk av venner og familie, og det er ingen faste besøkstider.

 Hvilke utgifter skal dekkes ved kort- og langtidsopphold i institusjon >>>

Sentrum behandlingssenter

Sentrum behandlingssenter

Utskrift